Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Kultuuriministeeriumi kogemus

ARENGUKAVA SISU
“Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030” koostamise ettepanek lähtus vajadusest koondada olemasolevad kultuuripärandiga seotud programmid ja arengukavad ühtse nn katusstrateegia alla.

KAASAMISE EESMÄRK

Kultuuriministeerium on oma struktuurilt erinev mitmetest teistest valitsusasutustest, kuna võrdlemisi väike personal tegeleb paljude kultuurivaldkonna tegevuste administreerimisega. See tähendab, et iga kitsama valdkonnaga tegeleb ministeeriumis võrdlemisi väike arv inimesi.

Seda enam on oluline, et ministeerium suudaks kaasata partnereid nii loomeinimeste kui ka teiste tugistruktuuride seast. Vastasel juhul jäävad elluviidavad plaanid elukaugeks ja ei teeni lõppeesmärgina kultuurialal töötavate inimeste ega ka arvuka kultuuripubliku huve.

Kuna kultuuripärandi arengukava peaks andma raami, mille alusel saab otsustada, milliseid programme või meetmeid on valdkonna eesmärkide saavutamiseks vaja rakendada ning tagama, et kultuuripärandit mõjutavad riiklikud otsused oleksid kultuuripärandi arengukavaga kooskõlas, siis on partnerite ja valdkonna ekspertide kaasamine äärmiselt oluline.

KAASAMISE TOIMUMISAEG

Kaasamine algas juba arengukava algse ideeraamistiku väljatöötamisel 2008. aasta kevadel, intensiivistus septembris 2008, kui algas ekspertgruppide töö, ning kestab kogu koostamise protsessi jooksul. Arengukava on plaanis esitada Vabariigi Valitsusele hiljemalt jaanuaris 2010.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
Arengukava koostamist koordineerib Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakond koostöös Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga.

PEAMISED PARTNERID
Kultuuripärandi arengukava kogu koostamisprotsess tugineb suures osas partnerite kaasamisele. Kultuuriministeerium rakendab siin süsteemi, milles erinevad kaasatavate grupid annavad üksteise tööle tagasisidet ning mis võimaldab vaadelda probleeme võimalikult erinevate vaatenurkade alt. 

Sisendi arengukava jaoks töötavad välja ekspertgrupid, kuhu on kaasatud järgmiste asutuste esindajad:

- Eesti Ajaloomuuseum
- Eesti Kunstiakadeemia
- Eesti Pärimusmuusikakeskus
- Eesti Rahva Muuseum
- Eesti Rahvusringhääling
- Eesti Vabaõhumuuseum
- Ennistuskoda Kanut
- Kirjandusmuuseum
- Kumu Kunstimuuseum
- Muinsuskaitseamet
- Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
- Rahvusarhiiv
- Tallinna Keskraamatukogu
- Tallinna Rootsi Mihkli kogudus
- Tartu Ülikool
- TÜ Raamatukogu

Kuna kultuuripärandit mõjutavad ka muudes valdkondades kujundatavad ja rakendatavad poliitikad, siis on vajalik arengukava koostamisse kaasata teiste ministeeriumide esindajad. Arengukava koostamise töörühmas osalevad:

Haridus- ja Teadusministeerium, kelle valitsemisalasse kuulub riigi haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine, mis haakub nii kultuuripärandi hoidmise kui väärtustamisega. Haridus- ja Teadusministeerium on ka riiklike programmide “Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” ja “Eesti keel ja rahvuslik mälu” juhtministeerium, kelle valitsemisalas tegutsevad Eesti Kirjandusmuuseum ning teadus- ja arhiivraamatukogud.

Kaitseministeerium on kaasatud kui relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni rakendamise partnerministeerium ning kui Laidoneri Muuseumi omanik.

Keskkonnaministeeriumi osalemine arengukava väljatöötamisel tuleneb nende pädevusest kultuuripärandi kaitse korraldamisel rahvusparkides, maastikukaitsealadel ja metsamaadel. Lisaks sellele tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas Eesti Loodusmuuseum.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad kultuuriturismi, loomemajandust, ehitus- ja elamumajandust puudutavad küsimused.

Kaasatud on Põllumajandusministeerium, kes tegeleb maapiirkondade keskkonna ning maaelu arengu teemadega. Lisaks sellele on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas kolm muuseumi: Eesti Põllumajandusmuuseum, Eesti Piimandusmuuseum ja C. R. Jakobsoni Talumuuseum.
Arengukava ettevalmistusprotsessi kaasatakse ka Rahandusministeerium kui riigi strateegilise juhtimise põhialuste väljatöötaja ja nende rakendamise koordineerija.

Siseministeeriumi osalemine on oluline tulenevalt nende ülesannetest regionaalarengu ja ruumilise planeerimise korraldamisel. Lisaks tegutseb nende valitsemisalas Eesti Siseturvalisuse Muuseum.
Välisministeeriumi kaasamine tuleneb nende tegevusest kultuuripärandi tutvustamisel väljaspool Eestit koostöös teiste asutustega.

Rahvastikuministri Büroo kaasatakse kui rahvuskaaslaste programmi elluviimise koordinaator (programmi esmatähtsate tegevusvaldkondade seas on nimetatud järgmised kultuuripärandiga seotud tegevused: väliseesti kultuuriseltside tegevus ja kultuuri viljelemine, suulise pärimuse talletamine, arhiiviväärtuste säilitamine ja kodumaale toimetamine, esemelise pärandi säilitamine).

Riigikantselei osalemine on vajalik, kuna nende haldusalasse kuulub Rahvusarhiiv.

Lisaks moodustatakse peegeldusgrupp, kuhu kaasatakse mitmeid valdkondlikke arvamusliidreid ning mille ülesandeks on anda tagasidet ekspertgruppide töö tulemustele.

Protsessi hilisemas faasis edastatakse arengukava projekt tutvumiseks järgmistele huvigruppidele:

- Arhitektuurikomisjon
- Eesti Linnade Liit
- Eesti Maaomavalitsuste Liit
- Eesti Muinsuskaitse Selts
- Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
- Eesti Muuseumiühing
- Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
- Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
- Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoda
- Kultuuriministeeriumi kultuuripärandi programmide juhtnõukogud K
- Kultuuripärandi digitaalse säilitamise nõukogu
- Muinsuskaitse Nõukogu
- Muuseuminõukogu
- Raamatukogude, muuseumide ja arhiivide kultuuriväärtuste säilitamise nõukogu
- Rahvaraamatukogude Nõukogu
- Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni ja selle lisaprotokollide rakendamise ühiskomisjon
- UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
  - Vaimse kultuuripärandi nõukogu

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID

Koostamisprotsessi alguses toimus suur kaasamiskoosolek, kus osalesid töörühma ja ekspertgruppide liikmed. Kohtumise eesmärgiks oli kõigi osapoolte tutvustamine, edasise tööprotsessi osas kokkuleppimine ning ülesannete jagamine.

2008. aastal toimunud töö oli jagatud kolme etappi. Iga etapi eel toimus ekspertgruppide juhtide ja Kultuuriministeeriumi esindajate koosolek, kus vaadati üle eelnenud etapi töötulemused ning lepiti kokku järgneva etapi töö viis. Sisuline töö toimus valdkondlikes ekspertgruppides.

Abivahendina seati sisse kõigile töös osalejatele kättesaadav veebikeskkond Google’is, mis sisaldab lisaks jooksvatele töödokumentidele ka võimalust jälgida tööprotsessi ajakava (koosolekute toimumise ajad, tähtajad).

PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Kuna arengukava koostamise protsess on hetkel käimas, siis on lõplike hinnangute andmiseks veel vara, kuid senise tagasiside põhjal on alust väita, et valitud meetodid on ennast õigustanud.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Kultuuripärandi teema hõlmab väga erinevaid alavaldkondi ning seetõttu on partnerite kaasamine möödapääsmatu. Seni saadud sisendiga ollakse väga rahul, kuna partneritelt tulnud  ettepanekud täiendavad teineteist ning aitavad analüüsida probleeme laiemahaardeliselt.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed