Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Riigikontrolli kogemus

HARTA SISU
E-riigis on igaühel õigus selgele ja lihtsale elektroonilisele asjaajamisele. See ongi peamine eesmärk, mille saavutamisele harta „Igaühe õigused e-riigis” püüab kaasa aidata. Harta koosneb kümnest põhimõttest, millega e-teenuste loomisel tuleks arvestada, ning hindamiskriteeriumitest, mille alusel saavad e-teenuste loojad ja kasutajad hinnata teenuse kvaliteeti. Riigikontrolli jaoks oli oluline fikseerida e-teenuste kvaliteedinõuded, millest saaks lähtuda avalike teenuste kvaliteedi hindamisel.

KAASAMISE EESMÄRK
Soovisime hartas kajastada lihtsalt ja arusaadavalt kõige olulisemad hea e-riigi põhimõtted ja nende hindamise kriteeriumid. Infoühiskonna ekspertidelt ja osale.ee vahendusel kogu rahvalt loodeti saada ettepanekuid ja märkusi, mis aitaksid põhimõtteid ja kriteeriume välja valida ning selgelt sõnastada. Lisaks lootis Riigikontroll kaasamisprotsessi kaudu hartat e-teenuste pakkujatele ja teenuste kasutajatele tutvustada. Veelgi enam – tutvustada ka nendele, kes e-teenuseid veel ei kasuta, kuid kellele e-teenuse kasutamine tähendaks olulist jalavaeva, aja- ja rahakulu vähenemist.

KAASAMISE TOIMUMISAEG
Harta väljatöötamise plaanidest informeeris Riigikontroll infoühiskonna arendamisega tegelevate ekspertide rühma, nn Vabaduse puiestee mõttekoda, esimest korda juba oktoobris 2007. Riigikogu liikmeid teavitas Riigikontrolör harta loomise ideest 2007. aasta novembri algul riigi vara kasutamist ja säilimist tutvustavas ettekandes. Harta väljatöötamisse olid kogu projekti kestel kaasatud teiste riigiasutuste, era- ning kolmanda sektori esindajad, kõigile huvilistele oli harta kommenteerimiseks osale.ee vahendusel välja pandud juunist augustini 2008.

HARTA HETKESEIS
Vastvalminud hartat tutvustas Riigikontroll 2008. aasta novembri algul riigiametnike foorumil. Harta koos selgituskirjaga edastati ka Vabariigi Valitsuse liikmetele ning kõikidele linnadele ja valdadele.

KAASAMISE LÄBIVIIJAD
Harta väljatöötamist korraldas Riigikontrolli ametnike tuumikrühm koosseisus Ülle Madise, Epp Maaten, Merli Vahar, Markko Kard, Alo Lääne, Marko Palo, Toomas Mattson.

PEAMISED PARTNERID
Väliseksperdid Matt Poelmans (Hollandi e-harta väljatöötamise koordinaator) ja Colin Whitehouse (UK valitsuse nõunik avaliku halduse reformi küsimustes) olid kaasatud projekti algusfaasis. Erinevates töötubades, mis leidsid aset 2008. aasta jaanuaris, selgitati projektis osalejatele Hollandi e-kodaniku harta ning Ühendkuningriigi avaliku halduse reformide tagamaid. Hollandi ombudsman Alex Brenninkmeijer kirjeldas e-riigi arenguid Hollandis 2008. a novembris toimunud Riigiametnike foorumil.

Harta teksti ettevalmistamisesse olid algusest peale kaasatud Riigikantselei, Õiguskantsleri kantselei, Riigikogu kantselei, Siseministeeriumi, RIA ja RISO ametnikud. Harta arutati põhjalikult läbi Vabaduse puiestee mõttekojas, kus osales lisaks eelmainitutele Riigikogu liikmeid, sotsiaalteadlasi, ajakirjanikke, infotehnolooge, kolmanda sektori esindajaid, IT audiitoreid, e-riigi akadeemia esindaja jt spetsialiste. E-riigi harta projekti said kommenteerida siseveebi vahendusel ka kõik Riigikontrolli ametnikud ning osale.ee vahendusel kõik huvilised.

KAASAMISE PROTSESS JA MEETODID
Ideede, probleemide ja lahenduste kogumine ning tööversioonide arutelu toimus nii kirjalikult meili teel, suuliselt ekspertide kohtumistel kui ka osalusveebi osale.ee vahendusel.

Harta esialgse teksti koostamiseks kutsus Riigikontroll kokku töörühma. Seal toimunud arutelusid arvesse võttes panime Riigikontrollis kokku harta teksti, mille saatsime töörühmas osalenutele kommenteerimiseks. Oma arvamuse said harta projekti kohta siseveebi vahendusel öelda ka Riigikontrolli ametnikud.

Kõiki laekunud kommentaare analüüsisime uue tekstiversiooni koostamisel, mille saatsime uuesti töörühma liikmetele kommenteerimiseks. Nii töötasime harta projekti läbi mitu korda enne, kui arutasime teksti laiemas ekspertide ringis – Vabaduse puiestee mõttekojas. Mõttekoja arutelu tulemusel täiendatud ja parandatud teksti kohta oli võimalik esitada avalikke kommentaare osale.ee vahendusel. Kõikidele kommenteerijatele ja ettepanekute esitajatele andsime kogu projekti kestel tagasisidet nende esitatud ettepanekute arvestamise kohta või mittearvestamise põhjuste kohta.

Tänuväärne oli ka meediakajastus, mis tõi huvilisi osale.ee-sse hartaga tutvuma ning esitama mõtteavaldusi harta olemuse ja sisu asjus.

PARTNERITE HINNANG KAASAMISELE JA TULEMUSTELE
Käesoleva aasta lõpuks on e-riigi hartaga osalusveebi osale.ee vahendusel tutvunud üle 13 300 huvilise ning harta on jätkuvalt osalusveebi enim loetud dokument.

Novembris 2008 toimunud Vabaduse puiestee mõttekoja kohtumisel märgiti, et harta on õnnestunud projekt ja seda tuleks arutada ka Informaatikanõukogus. Asjakohane arutelu ongi plaanis.

ASUTUSE HINNANG TULEMUSTELE
Tänu paljude huviliste ja spetsialistide kaasamisele saime harta põhimõtteid näitlikustada mitmete tegelikust elust võetud probleemikirjeldustega ning samuti pakkuda välja mitmeid kaasamise käigus kujunenud lahendusvariante. Mõnel juhul oli võimalik kaasamise käigus töörühmaga kontakteerunud inimest tema konkreetse probleemi lahendamisel aidata. Vähem ressurssi nõudvaid, ent kodanikule soodsaid lahendusi on asutused meeleldi valmis viivituseta rakendama.

Väga kasulikuks osutus harta projekti arutelu infoühiskonna ekspertide/praktikutega. Mõtlemisainet ja võrdlusmaterjali pakkusid seminarid välisekspertidega. Avaliku konsulteerimise käigus tehti harta kohta mitmeid sisukaid tähelepanekuid, mille alusel saime teksti täiendada ja arusaadavamaks lihvida.

Kokkuvõttes on harta saanud nii hea, nagu ta on, just nimelt tänu eestvedava töörühma, kaasatud arvamusliidrite ja sõltumatute arvamuseavaldajate toel. Riigikontroll soovib e-riigi hartas esitatud kriteeriume edaspidi kasutada avaliku teenuse kvaliteeti hindavate auditite korraldamisel.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed