Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Haridus- ja Teadusministeeriumi kogemus

 Eelnõu sisu

Strateegia eelnõu ettevalmistava töörühma lähteülesanne oli ettepanekute väljatöötamine õpetajate esmaõppe sisu ja korralduse arendamiseks, õpetaja professionaalse arengu toetamiseks, eelneva õpi- ja töökogemuse arvestamiseks õpingutes ja kutsealasel hindamisel ning õpetajaharidusega seotud regulatsioonide muutmiseks. Ühe olulise eesmärgina määratles lähteülesanne õpetajakutse atraktiivsuse tõusu ning motivatsioonisüsteemi arendamise.

 Kaasamise eesmärk

Valmistada Õpetajahariduse strateegia eelnõu ette tihedas koostöös õpetajahariduse seisukohalt oluliste partnerorganisatsioonidega alates protsessi algfaasist kuni selle lõpuni.

 
Kaasamise toimumisaeg

Kaasamine kestis kogu strateegia eelnõu ettevalmistamise perioodi (detsember 2007 kuni november 2008).

 
Eelnõu hetkeseis

Eelnõu tekst on läbinud laia aruteluringi, tuumikrühm teeb kokkuvõtteid saabunud ettepanekutest ja teksti viiakse vajadusel parandused. Seejärel läheb eelnõu ministeeriumisisesele kooskõlastusringile ning kinnitatakse ministri käskkirjaga. Strateegia eelnõu kohta arvamust avaldanutele antakse tagasiside, kuivõrd nende ettepanekutega arvestati.

 
Kaasamise läbiviijad

Kaasamise põhilisteks läbiviijateks olid töörühma esimees ja HTM kõrghariduse osakonna õpetajakoolituse peaekspert.

 
Peamised partnerid

Strateegiat ettevalmistav töörühm koosnes järgmistest liikmetest:


    * Heli Mattisen (Tallinna Ülikool, akadeemiline prorektor, töörühma esimees)
    * Katri Raik (Haridus- ja Teadusministeerium, asekantsler)
    * Epp Rebane (Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik)
    * Hasso Kukemelk (Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, dekaani kt)
    * Tõnu Meidla (Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna professor))
    * Eve Eisenschmidt (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, direktor)
    * Ain Tõnisson (Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik)
    * Vilja Saluveer (Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert)
    * Aivar Ots (Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert)
    * Mari Tikerpuu (Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert)
    * Mari-Epp Täht (HTM Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, õpetajaosakonna juhataja)
    * Lehte Jõemaa (Õpetajate Liit, juhatuse esimees)
    * Vaike Parkel (Haridustöötajate Liit, õigusnõunik)
    * Raimu Pruul (Koolijuhtide ühendus, juhatuse liige)
    * Leelo Tiisvelt (Viimsi Keskkool, direktor)
    * Urmo Uiboleht (Vanalinna Hariduskolleegium, geograafia õpetaja, õppealajuhataja)
    * Käty Toommägi (EBSi gümnaasium, ajaloo õpetaja)
    * Pärje Ülavere (Tallinna lasteaed Kikas, juhataja)
    * Enn Kirsmann (Eesti Lastevanemate Liit, juhatuse esimees)
    * Merilin Piipuu (Eesti Õpilasesinduste Liit, juhatuse esimees)

 
Pärast strateegia teksti heakskiitmist töörühma poolt saadeti see otsekirja teel arvamuse avaldamiseks järgmistele partneritele:

 Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse nõukogu, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Kutsekoda, Eesti Noorsootöö Keskus, Haridusfoorum, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Tallinna Haridusamet, Tiigrihüpe, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Vabaharidusliit, Andras, Hea Alguse Keskus, Avatud Meele Instituut, Merlecons ja Ko.

 Meili teel kutsuti strateegia eelnõu kohta osalusveebis arvamust avaldama 33 õpetajate aineliitu koos palvega edastada info avalikust konsultatsioonist  oma liikmetele.

 Kaasamise protsess ja meetodid

Strateegia eelnõu töötati välja laiapõhjalise töörühma poolt, mis oli jagatud kaheks:


a) tuumikrühm, kuhu kuulusid HTM ametnikud ja kahe õpetajate ettevalmistusega tegeleva ülikooli esindajad,

b) suur töörühm, kuhu lisandusid erinevad sotsiaalsed partnerid.


Tuumikrühm valmistas ette suure töörühma nõupidamised, sh strateegia sisendmaterjalid ning mustandtekstid, mis suure töörühma poolt läbi arutati. Suure töörühma kohtumiste vahepealne töö toimus kolmes alateema rühmas: õpetajate esmakoolitus, kutseaasta ja täienduskoolitus ning õpetajaharidust ja tööd puudutavad regulatsioonid. Teemarühmi vedasid tuumikrühma liikmed, kaasates selle valdkonna partnereid laiemalt kui suur töörühm. Kõigil töörühma liikmetel oli võimalik osaleda erinevates teemarühmades omal valikul. Et töö kulgeks ladusalt, lepiti juba esimesel suure töörühma kohtumisel kokku strateegia valmimise täpne ajakava koos kindlate koosolekute kuupäevadega.


Peale strateegia teksti heakskiitmist töörühma poolt saadeti see otsekirja teel arvamuse avaldamiseks partnerorganisatsioonidele. Neilt laekus hulgaliselt ettepanekuid ja märkusi strateegia projekti täiendamiseks, mida enamjaolt ka arvestati.

 
Strateegia eelnõu oli avalikuks aruteluks üleval ka osalusveebis osale.ee ajavahemikul 14.-31. oktoober 2008.a. Meili teel kutsuti strateegia eelnõu kohta osalusveebis arvamust avaldama 33 õpetajate aineliitu koos palvega edastada info osalusveebist ka oma liikmetele. Selleks valiti ajavahemik, mille sisse mahtus ka koolivaheaeg. Kuna eelnevalt oli nii töörühmas kui ka otsekirja teel kaasatud kõik olulisemad partnerid, siis osalusveebi kaudu strateegia projekti kohta esitati võrdlemisi vähe arvamusi.

 
Õpetajahariduse strateegia eelnõu tutvustati partneritele ja laiemale avalikkusele 15. oktoobril Tallinna Ülikoolis toimunud esitlusüritusel.

 
Partnerite hinnang kaasamisele ja tulemustele

Eesti Haridustöötajate Liit, kes oli kaasatud strateegia töörühma, märgib tunnustavalt õpetajahariduse strateegia projekti koostajate tööd, mille tulemusena on valminud Eesti õpetajahariduse põhjalik ja asjatundlik analüüs ning tegevuskava aastateks 2008-2013. Strateegia edasiarendamine ja elluviimine konkreetsete kavandatud tegevustega peab jätkuma, Eesti Haridustöötajate Liit kui õpetajaid ühendav suurim kutseorganisatsioon Eestis soovib sellele oma pädevuse piires igati kaasa aidata. Eesti Haridustöötajate Liit saatis õpetajahariduse strateegia arvamuste avaldamiseks oma liikmetele.


Tagasiside osalusveebi kaudu teavitatud partnerorganisatsioonilt:

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatus, keda teavitati osalusveebi kaudu, tunnustab strateegia väljatöötanud töörühma panust Eesti hariduselus. Kiidame olulises mahus heaks strateegia põhiteksti, mis on ülevaatlik, sisaldab analüüse, toob välja probleemide ringid, tutvustab õpetajahariduse valdkonna tegevussuundi aastatel 2008-2013, sisaldab püstitatud eesmärke ja näitab kätte tegevussuunad nende saavutamiseks.

 
Asutuse hinnang tulemustele

Kaasatud organisatsioonide panus oli erinev, kuid heameelt tegi see, et ülikoolid ja õpetajate katusorganisatsioonid osalesid strateegia koostamisel aktiivselt.

 
Kindalasti on lihtsam paljude partneritega läbiarutatud strateegia järgi teha edasist koostööd, sest alus ühises keeles rääkimiseks on pandud. Loodetavasti suurendas paljude partnerite osalus ka vastastikust usaldust.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed