Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Siseministeeriumi kogemus

Juhtumi sisu

Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007-2010 täiendamise eesmärk oli korrastada kodanikuühiskonna valdkonna strateegilise planeerimise ja juhtimise süsteemi,  ühildada ning uuendada olemasolevaid alusdokumente, leppida arengukava rakendavate osapooltega kokku prioriteetsetes  tegevussuundades ning muuta arengukava eesmärgid konkreetsemateks ja mõõdetavateks.

Kaasamise eesmärk

Kaasamise üheks eesmärgiks oli valmistada ette ühelt poolt võimalikult konkreetne ja teiselt poolt võimalikult laiapõhjaline arengukava, mille väljatöötamises on arvestatud kõigi rakendajate ja peamiste strateegiliste partnerite vajaduste ja võimalustega. Teiseks eesmärgiks oli aga tagada nii arengukava rakendajate kui ka partnerite teadlikkus, toetus ja rahulolu.

 Kaasamise toimumisaeg

    * Probleemi teadvustamine osapooltele. Ligi kolm kuud kulus probleemi tõstatusele ning erinevate lahendusvariantide otsimisele ja kaalumisele.

    * Arengukava muutmise lähteülesande väljatöötamine, konsulteerimine ministriga ja majasiseselt, protsessi moderaatori kaasamine ja ettevalmistamine. Kuna arengukava täiendamine ei olnud mitte tööplaanist tulenev tegevus vaid tööplaaniväline arendustegevus, kestis ettevalmistav protsess ligi kuus kuud.

    * Ministeeriumite- ja valdkondlike katuseorganisatsioonide esindajatest ning teadus- ja uurimisasutuste ekspertidest koosneva töörühma moodustamine ja läbirääkimised potentsiaalsete töörühma liikmetega toimusid kolme kuu jooksul.

    * Arengukava täiendamise töögrupi neli seminari toimusid valdavalt ajurünnakute vormis augustist kuni oktoobrini 2008. Töögrupp täiendas ning muutis esialgset lähteülesannet. Kuigi seminarid toimusid töörühma liikmetele, olid töömaterjalid (sh ka ideed) elektrooniliselt kättesaadavad kõikidele teemast huvitatutele.

    * Avalik konsulteerimine osalusveebis toimus kolme nädala jooksul.

 
Tegevuste hetkeseis

Täiendatud arengukava esitati ministeeriumitele ning kodanikuühendustele arvamuste avaldamiseks ja kooskõlastamiseks ning seejärel kinnitati valitsuse istungil.


Kaasamise läbiviijad

Kaasamist viisid läbi Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna kodanikuühiskonna peaspetsialistid Aveli Ainsalu ja Marion Bobkov ning Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007-2010 täiendamise protsessi moderaator Margus Nurk (Eestimaa Looduse Fondi koolitaja-konsultant).


Peamised partnerid

    * Probleemi püsitus – EKAK ühiskomisjon (Sotsiaal-, Kultuuri-, Rahandus- ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerid ning Siseministeeriumi  asekantsler ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Avatud Eesti Fond, Eesti Olümpiakomitee, Liikumine Kodukant jt juhid).
    * Lähteülesande arutelu – Siseministeeriumi ametnikud ja regionaalminister ning tema nõunikud ja Siseministeeriumi strateegilised partnerid.
    * Lähteülesande esmane püstitus –  Siseministeeriumi ametnikud.
    * Lähteülesande kinnitamine – regionaalminister.
    * Probleemide kaardistamine ja lahenduste väljapakkumine. Regionaalminister moodustas arengukava täiendamise töörühma, lähtudes põhimõttest, et selle liikmeteks oleksid arengukava rakendajad (ametnikud), kodanikeühenduste esindajad, uurimis- ja teadusasutuste esindajad ning poliitikud.

Töörühma kuulusid Siseministeerium, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium, Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Külaliikumine Kodukant, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, Avatud Eesti Fond, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tallinna Ülikooli Kodanikuühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus, e-Riigi Akadeemia, Tartu Ülikooli  Euroopa Kolledž, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Linnade Liit.  Eesti Maaomavalitsuste Liit määras enda esindajaks töögrupis Harju Maavalitsuse. Arengukava täiendamist nõustas Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma liige Toomas Trapido. Seminaridel esindasid töörühma liikmed oma asutuste või organisatsioonide seisukohti.

    * Valminud töömaterjalide täiendamine ja kommenteerimine – töögrupi liikmed ja erinevad kolmanda sektori eksperdid: Ülle Lepp (kolmanda sektori analüütik statistika valdkonnas), prof Mikko Lagerspetz (sotsioloogiaprofessor, kodanikuühiskonna uurija) jt.

    * Kodanikualgatuse toetamise arengukava rakendusplaani tegevustes kokkuleppimiseks korraldati mitmeid töökohtumisi Rahandusministeeriumi ja Statistikaametiga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga,  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega jne.


Kasutatud kaasamise meetodid:

Töörühm (ministeeriumite-, kodanikuühiskonna tugistruktuuride-, katusorganisatsioonide-, teadus- ja arendusasutuste esindajad, kokku 28 inimest). Töörühma töövormiks olid seminarid, mis viidi läbi valdavalt ajurünnakute vormis.

Eraldi töökoosolekud ja kohtumised ministeeriumite esindajatega.

Pidev e-kirjade vahetus töörühma liikmetega ning töömaterjalide täiendamine.

Osalusveebis kestis avalik konsulteerimine kokku kolm nädalat.

 

Avalikkuse teavitamine

Töömaterjalid avalikustati Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu veebilehel www.ngo.ee/kata. Samuti edastati töörühma liikmetele töömaterjalid ja arengukava tööversioonid e-postiga.

Avalikkust kutsuti osalema avalikus konsultatsioonis Osalusveebis.

 
Partnerite hinnang kaasamisele ja tulemustele

Mitteformaalne tagasiside on nõustav ja toetav. Seminaride lõppedes ametlikku tagasisidet ei korjatud, kuid kahetsusega tuleb märkida, et kirjalikud tagasiside lehed oleksid andnud adekvaatse hinnangu  nii tööprotsessile kui ka selle juhtimisele ning edasistele tegevustele. Samas on Siseministeeriumi ametnikud kaalunud võimalust viia partnerite seas rahuloluküsitlus läbi vahetult pärast arengukava ja selle rakendusplaani heakskiitmist Vabariigi Valitsuse poolt.

Hinnangut arengukavale kui töö tulemusele ootame kooskõlastamise käigus ministeeriumitelt ning teistelt osapooltelt.

 
Asutuse hinnang tulemustele

Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007-2010 eelnõu sai kaasamise käigus selgem, konkreetsem ja eelnevalt kokkulepitum. Osalejad andsid hea panuse kuna nad olid tulemusele orienteeritud ja  motiveeritud tööprotsessis osalema. Täiendatud arengukava annab kindluse ja tagab läbipaistvuse nii rakendajatele kui ka partneritele.Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed