Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osale.ee soovitab
Siseministeeriumi kogemus


juhtumi sisu

Valitsuse tegevuskava sätestab siseturvalisuse arendamisel ühe olulise prioriteedina lõpetada tarbetu dubleerimine erinevate ministeeriumide ning ametkondade vahel. Nende eesmärkide saavutamiseks esitati siseministrile ettepanek alustada tegevustega, mille tulemuseks on Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühtseks struktuuriks ühendamine aastaks 2010.


Tegemist on väga mastaapse muutusega – muutub seadusandlus (politsei ja piirivalveseaduse ning teenistusseaduste ühendamine) ning peavad muutuma organisatsioonid. Ühendasutuse loomise projekt hõlmab tegevusi, mille tulemusel luuakse eeldused lähteametkondade üheks organisatsiooniks üleminekuks. Tegevused hõlmavad põhiülesannete täitmise tagamist (sh nii seaduskuulekale isikule suunatud avalikud teenused kui ka riiklik järelevalve ja riikliku sunni kohaldamine), teenistusregulatsiooni ühtlustamist, asutuse ühtse tugitegevuse korraldamist, ühist väljaõppe süsteemi ja täiendõpet.

Kaasamise eesmärk


Projekti algusest peale on peetud väga oluliseks ühendatavate ametkondade laiapõhjalist kaasamist, et tagada ühelt poolt liidetavate teadlikkus toimuvatest diskussioonidest ja protsessist, kuid teisalt selleks, et kasutada ära tänaste ametkondade parim kompetents  valdkonna ülesehitusest, probleemidest ja võimalustest.

Lisaks on kaasamise üheks eesmärgiks olnud ka projekti läbiviiva meeskonna hoidmine kursis reaalsusega, st soov hoida ennast kursis ühendatavate ametkondade tänaste arengutega ning ühendamisega seotud hirmude ja küsimustega.

Kaasamise läbiviijad ja toimumisaeg


Kaasamise eestvedaja on olnud ühendamise projekti juht ja siseministri käskkirjaga loodud projektimeeskond. Kaasamist tippjuhtkonna tasandil alustati kevadel 2007, laiapõhjalisem kaasamine sai alguse sügisel 2008 ning kaasamine jätkub.

Peamised partnerid


Seadusloome protsessis on olnud kaasatud nii ametkondade inimesed kui ka peetud olulisi diskussioone teiste ministeeriumidega ja ametiühingutega.

Muudatustega seotud ametnike kaasamiseks leiti koostöös Riigikantseleiga arendusprojekti rahastamisvõimalus riikliku arengukava haldussuutlikkuse meetme „Keskse koolituse” alameetmest. Partneriks arendusprojekti rakendamiseks valiti Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus kui Sisekaitseakadeemia struktuuriüksus, millel on tihe koostöö akadeemia kolledžitega ja sellest tulenev kompetents siseturvalisuse valdkonna projektide loomisel ja rakendamisel.

Kaasamise protsess ja meetodid


Projektimeeskond koosneb liidetavate ametkondade esindajatest – seega on  diskussioonis alati esindatud kõikide ametkondade hääl.

Korraldatud on projektimeeskonna formeerumise algusest alates regionaalseid (neljas regioonis) teabepäevi: hilissügisel 2007, kevadel 2008 ja sügisel 2008. Teabepäevad on olnud suunatud laiale auditooriumile ja osalema on oodatud nii tipp kui keskastmejuhid ning spetsialistid, kõigil on olnud võimalus infot saada otseallikast ja ka ise küsida, kritiseerida või kommenteerida.

Regulaarselt on materjale ja informatsiooni esitatud ametkondade siseveebides.

Moodustatud on valdkonlikke ekspertgruppe ja töörühmi, kes on fokusseeritult tegelenud konkreetsete valdkondade kaardistamise ja tuleviku lahenduste väljapakkumisega.

Tehtud on täiendkoolitusi ühendatavate ametkondade tänastele töötajatele.

Juhid (436 tipp- ja keskastme juhti) läbisid meeskonna töö ja muudatuste juhtimise täiendkoolituse, et tõsta juhtide teadlikkust muutuste protsessist ning arendada nende võimekust töötajaid kaasata ja muutusi juhtida. Koolitus, mis oli suunatud juhtidele, oli hädavajalik selles etapis (sügis 2008), kuna see tõi välja läbi aktiivse osalemise keskastme juhtide hoiakud ja valmiduse muutuseks, visualiseerides asutuste juhtide arusaamad ja mõtted seoses ühendamisega.

Lisaks viidi läbi analüüsikoolitus (60 inimest), et tõsta ühendatavate ametkondade võimekust informatsiooni analüüsida ja informatsioonile tuginedes otsuseid teha.

Partnerite hinnang kaasamisele ja tulemustele


Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus on andnud kirjeldatud projektile järgmise hinnangu: Antud arendusprogrammi peamised eesmärgid „professionaalsuse kasv ja seeläbi kvaliteetsema teenuse pakkumine kodanikule. Samuti kontaktide tekkimine ühendatavate ametite erinevate organisatsiooni kultuuride vahel” on saavutatud ning oluline tugi ametite ühendamisele on sellega pakutud. Kogu arendusprogrammi tulemusel on koostatud ka mitmeid materjale, mida
saab hästi kasutada projekti edasises töös, kus ühinemisega seotud ettevalmistajate ja osaliste ring suureneb oluliselt.

 Regionaalsetele teabepäevadele on tagasiside olnud valdavalt positiivne. Töötajad väärtustavad seda, et asjadest räägitakse regulaarselt, et räägitakse teemadel, mis ei ole veel otsustatud, diskussioonidest, probleemkohtadest ning igal töötajal on võimalus anda oma hinnanguid, kritiseerida, kommenteerida, pakkuda lahendusi.

Asutuse hinnang tulemustele


Tulemusele saab anda hinnangu 2010 esimeses pooles, täna on protsess alles poolel teel. Küll võib vahetulemustele tuginedes anda hinnangu, et otsused on saanud tasakaalukamad ja läbimõeldumad ning laiapõhjalisemalt omaksvõetud tänu kaasamisele. Kuigi vahel tundub kaasamine „aega raiskav“, st planeerimine ja diskussioonid võtavad oma aja, tasub see ära ühelt poolt seetõttu, et otsuseid ei tehta liigselt kiirustades ja vähesele infole tuginedes ning teisalt seetõttu, et inimesed, tunnetades oma osa otsustes, tulevad muutustega ka kergemini kaasa.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed