Kolmapäev, 26. juuni 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 

10. Kuidas jõuda otsuseniω


Kaasamine ei ole asi iseeneses, vaid vahend, mille abil jõuda parema otsuseni.
Praktikas tekib kaasamise tulemusel sageli hulk omavahel vastukäivaid ideid
ja ettepanekuid, sest osalevatel rühmadel võivad olla erinevad huvid, ootused
ja vajadused. Kuidas nende vahel kaaludes otsuseni jõudaω Järgnevalt räägime
tagasiside andmisest ning kaasamise kaudu tulemuse saavutamisest.

Kaasamist alustades on mõistlik seada nii tegevusele kui tulemusele realistlikud
ootused. Kaasaja eeldab tavaliselt, et partnerid on asjast huvitatud. Alati ei pruugi see
nii olla ning võib hoopis juhtuda, et kõik kutsutud osalejad ei ilmugi koosolekutele
kohale. Osalejate tähelepanu ja motivatsiooni hoidmine on kaasaja ülesanne. Alustada
tuleb selgitustest ja küsimuste püstitamisest, et saavutada ühine arusaam eesmärkide
suhtes. Kaasamise tulemusi võrdlemegi algselt kokkulepitud eesmärkidega.

Samuti ei maksa ametnikul oodata, et ühendused omavahel kokku lepivad ning
partnerid tulevad nõupidamise laua taha juba läbiräägitud ettepanekutega. Kodanikuühiskond
nii ei toimi. Seisukohad tekivad organisatsiooni liikmetega vaieldes ja ühist
seisukohta otsides. Selline kodutöö võib võtta aega, kuid on väga oluline, sest nii saavutatakse
laiem ühisosa. Kaasaja saab omalt poolt jälgida, et otsusele saaksid anda oma
arvamuse need, keda asi enim mõjutab.

Oleme eelnevalt rõhutanud, et mida keerulisema ja laiema mõjuga otsusega on tegu,
seda laiemat ringi tuleb püüda kaasata ning erinevaid huve tasakaalustada. Kuidas jõuda
erinevate huvide vahel kompromissiniω

Kui mõnel huvigrupil on konkreetses küsimuses väga kindlad seisukohad, siis tuleb
küsitleda ka teisi osalejaid, et saada pilt kõikidest argumentidest. Kindlasti tasub avalikustada
erinevad arvamused ning neid koos osalejatega analüüsida.KAASAMISE TULEMUSTE VORMISTAMINE

Kaasamise käigu ja tulemuste kohta tagasiside andmine on kaasamisel olulisemaid
tegevusi, sest vastasel juhul kaotab osalemine mõtte. Ka negatiivset tagasisidet tuleb
avameelselt anda, sest tavaliselt on ettepanekutest loobumiseks mõistlikud põhjused.
Kui ei anta asjalikku ja õigeaegset tagasisidet, väheneb usaldus ning hiljem on keerulisem
partnerit koostööle kutsuda.


Üheks võimaluseks kaasamise tulemusi vormistada on kokkuvõttev tabel, kus esitatud
kõik ettepanekud koos lühikese otsuse ja põhjendusega. Korralikult vormistatud kokkuvõtte
kaudu saavad osalejad jälgida, kuidas nende panus mõjutas otsustamise käiku.

Tasub aga rõhutada, et otsuse tegemisel on eesmärgiks leida konsensus. Seega pole
kaasamise tulemusena koostatud materjalis vajalik välja tuua, milline osaleja just ühe
või teise ettepanekuga välja tuli, vaid pöörata tähelepanu tehtud muudatustele.

Näide: Päästeseaduse loomisel oli siseministeeriumil palju kasu vabatahtlike päästerühmadega
kohtumistest ning nende ettepanekutest. Vabatahtlikud tõid välja oma muresid
ning nendele suudeti eelnõus ka lahendused leida. Näiteks arvestati eelnõus ettepanekuga,
et vabatahtlike päästeautod peaksid sarnaselt riiklike päästeautodega olema vabastatud
raskeveokimaksust.

Kaasamise kokkuvõttes pane kirja:

• sissejuhatus – too veel kord esile kaasamise eesmärk ning selgita, mis otsusega oli
tegu;
• kirjelda kaasamise käiku – anna ülevaade kaasamiskava alusel toimunud tegevustest
ja osalenud huvirühmadest;
• esita loetelu laekunud arvamustest koos kommentaariga, mida arvestati ning mida
mitte;
• näita selgelt, milliseid muudatusi tehti ettepanekute alusel võrreldes algse kavandiga.
Too esile uued ideed, mida lisaks pakuti;
• lisa osalenute nimekiri, toimunud koosolekute protokollid vm täiendavaid materjale;
• kirjelda, kuidas ja millal toimub edasine otsustamine ning kust saavad osalejad
selle kohta infot.

Sarnast kokkuvõtet nõuab eelnõude puhul ka normitehnika eeskiri. Seega saab kokkuvõtet
kasutada tagasisidena osalejatele ning samal ajal valmib ka oluline osa eelnõu
seletuskirjast. Samuti on valitsusasutustevahelisel kooskõlastamisel lihtsam otsust
põhjendada, kui seletuskirjale on lisatud ülevaade kaasamise käigus esitatud argumentidest
ning nendega arvestamise kokkuvõte.
KAASAMISE TULEMUSTE RAKENDAMINE

Kaasamise puhul on lisaks oskuslikule korraldusele ja avatud suhtlemisele oluline, kuidas
kaasamise tulemusi suudetakse rakendada. Kui koostöö osalejatega on kaasamistegevuste
ajal hea, kuid selle tulemusel tekkinud ettepanekuid ja ideid ei suudeta otsuses
arvestada ja esile tuua, võib see kokkuvõttes jätta osalemisest negatiivse kogemuse.

Oluline on otsuse tegijate tegelik valmisolek osalejate arvamust arvestada ehk kaaluda
erinevaid argumente otsuse kujundamisel. Otsuse tegemise vastutus jääb ikkagi kaasajale,
kuid osalejate pakutud lahendused ja alternatiivid annavad sellele aluse.

Kaasamise tulemuslikkust mõjutab, kas kaasamist läbiviivatel ametnikel on juhtkonna
ja kolleegide toetus. Lisaks on olulised asutuse üldine kultuur ja väärtused: kas on olemas
kaasamistavad või -juhised, kas ja kuivõrd kaasamisega seotud tegevusi väärtustab
organisatsiooni juhtkond.

Ka kaasajatel endil peab olema oskusi kaasamise tulemusi organisatsioonis selgitada ja
vajadusel ka kaitsta. Seda eriti juhul, kui lõpliku otsuse peab kinnitama otsese kaasaja
asemel näiteks organisatsiooni juht. Lisaks on tähtis vastuvõetud otsuste rakendamise
ja kavandatud muudatuste jälgimine, mis peaks olema jätkuv. Ka siin on oluline teha
partneritega koostööd, et tagada otsuste kvaliteetsem rakendamine. Isegi kui kaasamise
käigus valminud otsus n-ö külmutatakse või tagasi lükatakse, tuleb osalejatele sellest
teada anda, et tagada nende kaasalöömine tulevaste otsuste tegemises.KOKKUVÕTTEKS

• Võrdle kaasamise tulemusi algselt püstitatud, osalejatega kokkulepitud eesmärkidega.

• Kuna kaasamisel avalduvad erinevad huvid ja seisukohad, siis on eriarvamused,
vaidlus ja mõnikord konflikt paratamatud. Kompromissi leidmiseks tuleb igaühel
oma seisukohti põhjendada. Kaasaja ülesandeks on leida huvide ühisosa, mis
kõige enam eesmärgile vastab.
OSALE.ee SOOVITAB:

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed