Sisestatud: 08.02.2019
Ailen Suurtee
Prügi sorteerimine lasteaeda ja kooli
Seoses tõsiasjaga, et lapsena sisseharjunud tegevus kandub suurema tõenäosusega üle ka täiskasvanuikka, teen prügi sorteerimise harjumuse tekitamiseks ettepaneku muuta kohustuslikuks liigiti kogumise ka koolides (ja miks mitte lasteaedades).Arusaadava kujundusega juhendiga mitmeosalised prügikastid ei pruugi võtta palju ruumi ega olla oluliselt kallimad. Õpilased saavad ühte prügikasti visata paberi, teise nätsu, kolmandasse mahlapaki. Skandinaavias on liigiti sorteeritava prügi kastid avaliku ruumi normaalne osa ja ma ei näe põhjust, miks meie inimesed sellega hakkama ei peaks saama.
Kategooria: Määramata

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 11. märts 2019
Lisan Keskkonnaministeeriumi vastuse: Tulenevalt jäätmeseaduse §14 lõige 12 kogutakse jäätmeid liigiti, kui see on tehniliselt, keskkonnaseisukohast ja majanduslikult teostatav, ning neid ei segata teiste jäätmete ega muude materjalidega, millel on erinevad omadused. Sama seaduse § 31 lõige 1 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Vastavalt keskkonnaministri 16.01.2007 määrusele nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ § 3 lõige 2 tuleb olmejäätmete sortimisel tekkekohas liigiti koguda paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, biolagunevad jäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, pakendid, puit, tekstiil, suurjäätmed (nt mööbel), probleemtoodete jäätmed (nt lambid, patareid, elektroonikaseadmed) ja ohtlikud jäätmed. Kõik toodud sätted kohalduvad ka lasteaedadele ja koolidele.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee