Neljapäev, 20. jaanuar 2022
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Asutus: Teeme Ära Sihtasutus
Avaldatud: 24.07.2020 12:38

Kristiina Kerge
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“

Järgnevad tähelepanekud ja kommentaarid on esitatud Teeme Ära SA nimel.
Taust:
Teeme Ära SA juhitud keskkonnamõju mõõdikute projekt osales Accelerate Estonia 3-kuulises programmis. Märts-juuni 2020 võeti põhjalikult ette Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni strateegiad ning ühiselt seatud eesmärgid.
Teeme Ära SA on ringmajanduse põhimõtete edendaja läbi koolituste ja praktiliste lahenduste pakkumise.

Starteegia 2035 toob hästi välja Eesti arenguvajadused ning viis strateegilist sihti on seotud kestliku arengu eesmärkidega.
Aluspõhimõtetes (lk.15) on kirjeldatud “Aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on tagatud liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada. Säästva arengu eesmärkide elluviimise eelduseks on kultuuri-, sotsiaal-, keskkonna- ja majandusvaldkonna kooskõlaline arendamine. Eestis tehakse teadmistepõhiseid otsuseid ning lahendusteede valikul eelistatakse mõjusaid ja uuenduslikke lähenemisviise.”

Mõõdikuna on aga puudu ühtne ja horisontaalne hindamine, mis võimaldaks hinnata, kuidas iga Eestis tegutsev ettevõte, Eestis toodetud toode või loodud teenus, teadusinnovatsioon ja riiklikud investeeringud on seoses nende sihtide ning kliima eesmärkidega.

• Pelgalt CO2 ekvivalenttonnide mõõtmisel ei saa õiglast ülevaadet kogu keskkonnamõjust. Näiteks võib tekkida olukord kus CO2 näitaja on madal, kuid negatiivne mõju elurikkusele ja mageveele või inimese elukvaliteedile on kõrge.

Tähelepanekud ja kommentaarid:

Lk. 9: Ettevõtluskeskkond – „Kirjeldatud arenguvajadused eeldavad pikaajalisi investeeringuid, milleks ettevõtted pole kaasnevate suurte riskide tõttu sageli valmis. Samuti on investeeringud tugevas sõltuvuses majanduse käekäigust ja üleilmsetest mõjudest. Riik saab kaasa aidata, jagades ettevõtetega pikaajaliste investeeringute riske ja planeerides riigipoolseid investeeringuid eriti siis, kui ettevõtete investeerimisaktiivsus on saanud tagasilööke.“
Täiendus, kommentaar: Oluline on lisada, et riiklikud investeeringud peavad arvestama investeeringu kogu keskkonnamõju ja seost kestliku arengu eesmärkidega.

Lk.10: Elurikkus ja keskkond – “…Elurikkuse hävimisega kaob looduse suutlikkus pakkuda meile eluks vajalikke loodushüvesid (sh puhas vesi, õhk, toit ja loodusvarad). Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini oleme varustatud inimese eksistentsiks vajalikuga ning suudame taluda keskkonna saastatust ja kohaneda kliimamuutustega.”
Täiendus, kommentaar: Välja on toomata seos majandustegevuse ja riiklike investeeringutega. Oluline on lisada, et riiklikud investeeringud peavad arvestama investeeringu kogu keskkonnamõju ja seost kestliku arengu eesmärkidega.

Lk.12: Riigivalitsemine – „Eesti ei kasuta OECD hinnangul otsuste tegemisel piisavalt teadusuuringuid ja valdkonna eksperte ning võrdluses teiste liikmesriikidega on valitsusasutuste tegevuste tõhusus keskpärane. Parandama peab riigi võimekust tellida teadusuuringuid ja kaasata teadlasi poliitikakujundamisse. Selgelt tuleks eelistada uuenduslikke lahendusi ja tehnoloogiaid ning tõhustada teabevahetust asutuste (ja ettevõtete) vahel, tuginedes senisest enam reaalajas andmevahetusele ja võttes ulatuslikumalt kasutusele ava- ja suurandmeid. E-teenuste baastaristu ning e-teenuste kasutamist võimaldavad vahendid on hästi arenenud ning mitmes valdkonnas on e-teenused jõudsalt edenenud (nt maksude kogumine ja administreerimine), kuid teenuste kvaliteet on ebaühtlane ja digiriigi loodud lahenduste kestlikkus vajab tugevdamist. E-teenuste taristu säilimise ja elektrooniliste vahendite turvalisuse ning arendamise tagamiseks tuleb järjepidevalt panustada nii baastaristu arendamisse kui ka tehnoloogiliste võimaluste korral luua uusi alternatiive senistele lahendustele. Samal ajal avab pidev tehnoloogia areng (sh tehisintellekti kasutamine) riigile uusi võimalusi osutada seniseid teenuseid tõhusamalt ja teha otsuseid nutikamalt.“
Täiendus, kommentaar: Oluline on märkida ära vajadus luua avalikule sektorile infotehnoloogilised lahendused, mis annaks võimaluse avatult ning reaalajamajanduse põhimõtteid aluseks võttes hinnata ettevõtteid ja investeeringuid tervikliku keskkonnamõju ja kestliku arengu eesmärkidesse panustamise ning vastutustundlikkuse näitajate alusel.

Lk.19: Vajalikud muutused Eestis – “Eesti aluspõhimõtete hoidmiseks, strateegiliste sihtide saavutamiseks ja arenguvajadustele vastamiseks on vaja muudatusi eri valdkondades. Sealjuures on oluline sihipärane ja koordineeritud valdkondadevaheline koostöö…”
Täiendus, kommentaar: Oluline on täiendada, et toimub valdkondadeülene koostöö ja terviklik keskkonnamõjude, kestliku arengu eesmärkidesse panustamise ning vastutustundlikkuse hindamine.

Lk. 24: “Kujundame paindliku ja turvalise majanduskeskkonna, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi.”
Täiendus, kommentaar: Oluline on lisada: Tagame riiklikult ühtse lähenemise kaudu õiglase ja läbipaistva keskkonnamõjude, kestliku arengu eesmärkidesse panustamise ning vastutustundlikkuse hindamise, mis on aluseks riiklike investeeringute ja toetuste suunamisel.

Lk.24: Võtame kasutusele ringmajanduse põhimõtted – “Materjalide ringlussevõtu ja teisese toorme kasutuse suurendamiseks soodustame jätkusuutlike tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtmist. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes peab paranema ressursi-, sh energiatõhusus näiteks tööstussümbioosi projektide digitaliseerimise ja ressursitõhusamate tehnoloogiate toetamise kaudu. Korraldame jäätmemajanduse ümber lähtuvalt jäätmehierarhiast ning võttes kasutusele uuenduslikud lahendused, et väheneks jäätmeteke ning suureneks materjali ringlusesse võtmine ja jäätmete liigiti kogumine.”
Täiendus, kommentaar:

ÜRO on tõdenud, et globaalsete kestliku arengu eesmärkide täitmiseks valitud strateegiad on ebapiisavad. Positiivsete tulemuste saavutamises nähakse võtmerolli ringmajandusele üleminekus. Eesti tammub ringmajanduse teemal kõneledes ja kirjutades ümber lineaarmajanduse viimase otsa - jäätmekäitluse, kuid see ei tohiks nii olla. Asjaolu, et Eesti ringmajanduse kursile pööramise strateegia juhtorgan on Keskkonnaministeerium, peegeldab liigselgelt poliitilise tahte või arusaama taset ringmajanduse olemusest. Strateegias on oluline liikuda eemale jäätmekesksest lähenemisest. Jäätmehierarhia aluseks võtmine ja arvestamine peamise tegevusena on aegunud lähenemine ja ei taga liikumist ringmajanduse suunas. Oluliselt suuremat rõhku peaks panema toodete ja teenuste kavandamise ja disaini faasi kirjeldamisele. Vajalik on töötada välja või kirjeldada olemasolevaid võtteid, kuidas tagatakse ringmajanduse põhimõtete järgmine sh. toodete ja teenuste kavandamine nii, et selle kasutusiga oleks võimalikult pikk ning tootmisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed oleksid maksimaalselt ringlussevõetavad.

Aadressile eili.lepik@riigikantselei.ee eraldi falina saadetud Accelerate Estonia programmis loodud keskkonnamõju mõõdikute idee kontseptsioon, et selgitada põhjalikumalt valdkondade- ja sektoriteülese lähenemise vajadust ja üht võimalikku lahendust kuidas edasi liikuda.


Kristiina Kerge
Teeme Ära SA
Tel 56566592

P.S ei olnud võimalik lisada huvigruppi, kuna veebipäises puudub nupp "Huvigrupid", teade saadetud IT toele.

Arvamusavaldust on loetud 1819 korda
Vastused: Abiinfo
Sellele arvamusavaldusele pole veel vastatud.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale