Kohaliku omavalitsuse teenusportaal
  Siseministeerium
kestvus: 29.01 2009 kuni 12.02 2009

Siim Männik
e-mail: siim.mannik@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -
Siseministeeriumi regionaalvaldkond on algatanud projekti, millega soovib parandada kohalike omavalitsuste poolt pakutava info ja teenuste kättesaadavust interneti vahendusel. 

Valminud on kohaliku omavalitsuse universaalse veebisaidi esialgse disaini prototüübid ja infoarhitektuuri ettepanekud, millele ootame hinnanguid ja kommentaare. 
Eesmärgiks on luua kohaliku omavalitsuse vajadustele vastav ja ühtsel infoarhitektuuril põhineva veebisaidi haldamis- ja publitseerimislahendus, nö teenusportaal, millega seotakse riigi avalikud teenused ühtseks koosvõimeliseks tervikuks.
Tänaseks on valminud kohaliku omavalitsuse veebisaidi esialgse disaini prototüübid ja infoarhitektuuri ettepanekud. Ettepanekute aluseks on analüüs, milles võrreldi ja hinnati erinevate kohalike omavalitsuste veebilehtede infoarhitektuuri, analüüsiti kasutusstatistikat, kritiseeriti olemasolevaid disainilahendusi ning arvestati kaasaegsete veebilahenduste häid tavasid ning standardeid.
Enne HTML kuvadega tutvumist lugege palun läbi olulisemad lähtekohad ja põhimõtted, mida on püütud järgida ning võrreldes tänaste omavalitsuste lahendustega paremini teha.
http://dw.riik.ee/KOVTP/Kuvad

Disainilahendus ning selle muutmisvõimalused

KOV veebisaidi disainilahenduses on tahtlikult jäädud konservatiivseks, graafilisi elemente (nt ümaraid nurki, taustavärve, animatsioone, pilte) on kasutatud minimaalselt, samas püüdes tagada siiski visuaalselt efektne ja esteetiline lahendus.
Suuremate graafiliste elementidena (mida on hiljem administreerimismoodulis ka igal KOVil võimalik muuta) on kasutatud:
· KOVi vappi (või logo),
· päise taustapilti,
· lehe üldist taustavärvi,
· erinevate sisumoodulite päiste taustasid
· KOVi iseloomustavat tunnuspilti kirjelduse juures.
Samuti on võimalik lisada pilte uudistele.

Sisu paigutus
Esilehe sisu on jaotatud kahe kõige olulisema valdkonna vahel: uudised ja sündmused ning kontakt- ja struktuuriinfo.
Esikohale on tõstetud uudised ja sündmused, kus esilehe nimekirjas ei tehta vahet uudise/sündmuse liigil (nt pressiteated vs ametlikud teated vs sündmused), vaid kuvatakse neid avaldamise kahanevas järjestuses. Uudiste ja sündmuste detailvaatesse on võimalik liikuda kirjel või selle pildil klikkides, paremas tulbas asuvate linkide kaudu või kasutades selleks kalendri moodulit.
Kalendril võib olla hilisemas lahenduses nii päeva, nädala, kuu, kui ka aasta vaade ning võimalus valida, kas kalendri kirjeid kuvatakse tabelina või tavalise nimekirjana. Kalender võiks samuti sisaldada kõiki sündmusi/tegevusi/tähtpäevi jne mille kohta on teada selle toimumise kuupäev (nt vallavolikogu koosolek, kontsert, kalmistu korrastamise päev, aastalõpupidu, doonoripäev jne).
Esilehe alumise osa moodustab KOViga seotud info, kust kasutaja leiab kõik vajalikud kontaktandmed ja KOVi juhtimisega seotud info, samuti selge ülevaate sellest, mis veebilehel viimati muutunud on.
Lehe lõppu ning ka osati ka vasakusse tulpa võib realiseeritavas administreerimismoodulis KOVil olla võimalik määrata mooduleid vabal valikul (nt ilm, veebikaamera, pildigalerii, banner jne).

Navigatsioon
Arvestatud on KOVide veebisaidi erinevate mahtudega ning seetõttu välja pakutud 3 erinevat navigatsioonilahendust:
· Profiilivalik + horisontaalne põhimenüü;
· Horisontaalne põhimenüü;
· Vertikaalne põhimenüü.
Esimese kahe variandi ühisosa on horisontaalne põhimenüü, kui profiilideks jaotamise korral lisanduvad selle menüü kohale sakid (ingl tab). See on kasulik juhul, kui veebilehe maht on suur ning igale sihtgrupile suudetakse toota piisavalt sisu ning soovitakse võib-olla juba profiili esilehel vastavale sihtgrupile olulist sisu rõhutada, visuaalselt eristada, grupeerida vms.
Kõigi kolme versiooni ühisosa on vertikaalmenüü (ainult vertikaalmenüü korral pisut erinev), kus kuvatakse põhimenüü aktiivse punkti alampunktid.
Maksimaalselt saab menüüstruktuuri paigutada vastavalt 5, 4 ja 4 struktuuritaset.

Teenused
Praeguste HTML kuvade juures oleme välja toonud põhimõtte, et Kodanikul peab KOV-i veebilehel olema võimalus saada ülevaatlikku infot kõikidest avalikest teenustest, mida kohalik omavalitsus pakub. Kõik teenused on kirjeldatud ühtsete põhimõtete järgi - teenuse kirjeldamise standard.

Lähtume antud valdkonna puhul Riigikontrolli poolt loodud e-harta dokumendist “Igaühe õigused e-riigis” ehk avalikke teenuseid pakutakse nii, et inimene ei takerdu tehnilistesse pisiasjadesse ja teda ei koormata põhjendamatute nõuetega.

Osale juhtimises

Peamiselt lähtume selle valdkonna all kohaliku initsiatiivi “e-kaasamise keskkonna” ideest, kus oluliste avalikku huvi pakkuvate küsimuste lahendamiseks on loodud vastav elektrooniline keskkond.


KÜSIMUSED
1.    Kas teie jaoks on KOV kodulehelt otsitav/vajalik sisu leitav ning paigutatud loogilisse kohta?
2.    Kas peate vajalikuks luua veebilehe struktuuris ja navigatsioonis 3 nö profiili (nt Kodanikule, Ettevõtjale, Turistile) ning jagada kogu sisu nende vahel?
3.    Kas profiili valik on arusaadav ning piisavalt nähtavas kohas?
4.    Millist navigatsioonilahendust eelistaksite, kas see, millel on peamenüü üleval servas, või see, millel on peamenüü vasakul ääres?
5.    Mida peaksite vajalikuks tuua veebilehe sisust välja esilehele kas lingina või eraldi infoblokina?
6.    Kas Teil on ettepanekuid veebilehe disaini kohta (detailid, tekstide asukohad, graafiliste elementide kasutus, üldine kontseptsioon)?
7.    Kas meie poolt välja pakutud ettepanekutes ja loogikas on midagi, mis üldse ei meeldi või tundub see reaalses elus raskesti teostatavana?
8.    Kui palju võiks lubada KOVi kodulehele reklaamsõnumeid ja –bännereid (nt KOVi asutused, suuremad sündmused) ning kuidas reglementeerida nende sõnumite mahtu ja visuaalset lahendust?
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta