Looduskaitse arengukava aastani 2020
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 24.05 2010 kuni 19.06 2010

Kersti Kikkas
e-mail: kersti.kikkas@envir.ee
telefon 6260705 ; 5250799
Skype: -
Keskkonnaministeerium algatas detsembris 2008 looduskaitse arengukava (edaspidi LAK) aastani 2020 koostamise. 

LAKi koostamise koordineerimiseks on moodustatud juhtrühm, kelle koosseis ja koosolekute protokollid on kätte saadavad Keskkonnaministeerumi kodulehelt (vt  http://www.envir.ee/1690 LAKi koostamine). Juhtrühma juhib Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Liina Eek.  Juhtrühma moodustavad ministeeriumide, ülikoolide ja vabaühenduste esindajad.

Eelnevalt (juuli-august 2009) avalikustati LAKi eelnõu taustaanalüüsi ja probleemide osa – peatükk 2, “Hetkeolukorra analüüs ning valdkonna probleemid”. Avalikustatud projektis puudus 2. peatüki 5. alapeatükk (“Seosed ja korraldused”).


Seetõttu palume käesolevaga kommenteerida eelkõige alapeatükki 2.5 ning LAKi 3. peatükki – “Eesmärgid, meetmed, tegevussuunad”. Konkreetsed tegevused lisanduvad Keskkonnategevuskavasse ja neid LAKis ei kajastata. Eelnõust on puudu indikaatorite ja maksumuse osa, mis on veel koostamisel.

Ootame valminud eelnõu kohta konstruktiivseid kommentaare ja ettepanekuid koos põhjendustega. Soovitavalt palume viidata täpsele kohale tekstis, kuhu on vajalik paranduste sisseviimine. Võimalusel tuleks vältida üldisi ja ebamääraseid kommentaare, sest neid on raske arvesse võtta. Tekst ei ole veel keeleliselt toimetatud, seega keelelisi vigu pole vaja parandada.


Looduskaitse arengukava on osalusveebis kommenteerimiseks ajavahemikul 21. maist 19. juunini 2010.
Oma konstruktiivsed ettepanekud võite saata ka elektronposti aadressile liina.eek@envir.ee kuni 19. juunini 2010.

Liina Eek

LAKi koostamise juhtgrupi esimees

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta