Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Veeseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu
  Keskkonnaministeerium
kestvus: 08.06 2010 kuni 08.07 2010

Kersti Kikkas
e-mail: kersti.kikkas@envir.ee
telefon 6260705 ; 5250799
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:
Täname kõiki, kes meile osalusveebi kaudu või telefonitsi ettepanekuid esitasid. Vastuse osalusveebis esitatud ettepanekule leiate avades ettepaneku detailse vaate.Agnes Villmann

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakond
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. juunil 2008. a vastu direktiivi 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv). Selle eesmärgiks on saavutada hiljemalt aastaks 2020 mereala hea keskkonnaseisund.

Nimetatud direktiivi kehtestatud raamistiku piires võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid, et säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund. Veeseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõuga võetakse nimetatud direktiiv üle ja muudetakse ehitusseaduses avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamiseks esitatava vee erikasutusloa taotluse menetlejat.

Direktiiv paneb igale liikmesriigile kohustuse töötada välja ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist lähtudes ja rakendada oma merealas merestrateegia, mille eesmärk on:
a) kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud;
b) hoida ära ja vähendada heiteid merekeskkonda, et järk-järgult kõrvaldada reostus, nagu on osutatud artikli 3 punktis 8, eesmärgiga tagada, et see ei mõjutaks ega ohustaks oluliselt mere elustiku mitmekesisust, mere ökosüsteeme, inimese tervist ega mere legitiimseid kasutusviise.
Direktiivi kehtivusala hõlmab kogu Eesti Vabariigi (edaspidi Eesti) mereala, seejuures tuleb arvesse võtta Eesti merealalt lähtuvat piiriülest mõju Läänemerele tervikuna ja teiste riikide merekeskkonnale. Direktiivi ei kohaldata tegevuse suhtes, mille ainus eesmärk on tagada riigi julgeolek või riigikaitse. Liikmesriigid peavad siiski püüdlema selle poole, et ka selline tegevus toimub kooskõlas direktiivi eesmärkidega.

Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid ja kommentaare seoses eelnõuga 8. juulini 2010.

Kontaktisik: Agnes Villmann, peaspetsialist, tel. 6262936, e-post agnes.villmann@envir.ee
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
/--
§ 2. Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 2010, 8, 37) § 19 lõige 33 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
”(33) Tehnilise Järelevalve Amet saadab projekteerimistingimused, mille kohalik omavalitsus
on esitanud kooskõlastamiseks, seisukoha võtmiseks Keskkonnaametile,
Kaitseministeeriumile, Siseministeeriumile, Veeteede Ametile ning Lennuametile (edaspidi
seisukohavõtja). Seisukohavõtjad esitavad oma seisukoha projekteerimistingimuste kohta
Tehnilise Järelevalve Ametile 15 päeva jooksul projekteerimistingimuste kättesaamise päevast
arvates. Kui seisukohavõtja ei esita oma seisukohta nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et tal
ei ole projekteerimistingimuste osas vastuväiteid.“.
--/

Kuigi antud juhul seisneb muudatus ainult ühes sõnas, oleks ettepanek ühe muudatusega parandada ka absurditeater ära.
Kuidas tuvastab Tehnilise Järelevalve Amet projekteerimistingimuste kättesaamise päeva, et kella tiksuma pannaω Sellisena nonsenss säte. Tähtaeg on vajalik, aga see on HMS olemas. Erisus ei ole vajalik ega põhjendatud. projekteerimistingimustega ei ole mõistlik kiirustada, pigem tuleb võtta rohkem aega arhiivides tuhlamiseks ja mõtlemiseks.
Detailne vaade Detailne vaade
07.07.2010 | 10:34 | Raul Vibo

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale