Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Kaasamise hea tava
  Riigikantselei
kestvus: 23.11 2011 kuni 21.12 2011

Ilona Kään
e-mail: ilona.kaan@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Riigikantselei koos ministeeriumide ja valitsusväliste partnerorganisatsioonide
esindajatega on valmistanud ette "Kaasamise hea tava" eelnõu ja seletuskirja ning esitab need avalikule konsultatsioonile. Kaasamise hea tava sätestab põhimõtted, mille alusel valitsusasutused kaasavad huvirühmi ja avalikkust valitsuse otsustusprotsessi. Kaasamise hea tavaga luuakse senisest paremad võimalused jälgida otsustamisele tulevate asjade menetlust varasest ettevalmistamise etapist kuni otsuse vastuvõtmiseni.

Soovime teie seisukohti järgmistes küsimustes:

1. Kas uus "Kaasamise hea tava" eelnõu on piisavalt selge, et mõista, millistel juhtudel kaasamine peab aset leidma? Kui mitte, siis millises osas on tekst ebaselge?

2. Kas "Kaasamise hea tava" eelnõust on midagi välja jäänud? Kui jah, siis kuidas peate tarvilikuks teksti täiendada?

3. Milliseid kaasamisega seotud küsimusi peate tarvilikuks täiendavalt käsitleda "Kaasamise heast tavast" eraldi?

 

Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Kaasamise hea tava juures peaks olema kirjas seegi, keda EI kaasata.
Ennekõike neid huvirühmi, kes on oma huvide kaitsmisel liiale läinud.
Ntx. et tohiks Jahiseaduse tegemisse kaasata neid huvigruppe, kes (sisuliselt) tegid eelmise, (praegu kehtiva) Rooma Õigusega vastuolus oleva, Jahiseaduse. Sellesama, mis omanikku ignoreerib, põllumajandust hävitab ja ridamisi probleeme tekitab.
Või ntx. autokoole Liiklusseadut redigeerima, sest liialdatud-ajuvabade nõuete (=autokooli sundsaatmiste) tagant paistavad AHNETE autokoolide kõrvad. (Kasvõi see osa, mis kunagised traktoristilubade omanikud SUNDKORRAS õppima+eksamile (loe - autokoolidele obrokit maksma) paneb. Vaatamata sellele, et sihuke seadus rikub nii õigustatud ootuse põhimõtet kui ka vist küll kõiki õigusloome norme.)
Detailne vaade Detailne vaade
06.12.2011 | 14:03 | Juhan Jurakas
Küsimus nr 1. Kas uus "Kaasamise hea tava" eelnõu on piisavalt selge, et mõista, millistel juhtudel kaasamine peab aset leidmaω Kui mitte, siis millises osas on tekst ebaselgeω
Vaja on selgitada mõisteid sihtrühmad ja huvirühmad.
Seletuskirjas (lk 1) on öeldud: "Sihtrühmade ebaõnnestunud informeerimine on uuringu järgi üks olulisemaid ületamist vajavaid barjääre."
Kas väljend "sihtrühmad" on kaasamise heas tavas samas tähenduses, mis "huvirühmad"ω Kui mitte, siis peaks käsitlema sihtrühmade (need, keda tulemus kõige rohkem mõjutab) suuremat kaasamist.
Kas sihtrühmade ja huvirühmade definitsioonina võib näha seletuskirjas olevat lauset (lk 2): "Kaasamine on see, kui valitsusasutused kujundavad otsuseid ning viivad neid ellu koos nende valitsusväliste osapooltega (nii organisatsioonide kui üksikisikutega), keda need puudutavad (sihtrühmadω) või huvitavad (huvirühmadω), ja nendega arvestades."
See definitsioon võiks selguse mõttes olla kaasamise hea tava 1. osas, kas sellisena välja kirjutatud, või siis lisades sihtrühmad esimesse ja teise lausesse. Samuti oleks oluline sihtrühmade kaasamist lisada 2. ossa "Kaasatavad huvirühmad ja avalikkus".
Sihtrühmade ja huvirühmade kattuvus või erinevus jääb ebaselgeks ka järgmistes osades. Vajaks läbivat täpsustamist.

Koostöö kaasamise viisina. Seletuskirjas on sees, kuid kaasmise heas tavas mitte. Oleks selguse mõttes vaja lisada 1. osa teise lausesse, et seda võimaldada ja mitte välistada.

2. osa lause "Huvirühmade ringi laiendatakse kaasamise käigus vajaduse järgi." vajab selgitust, kelle vajadustest tuleks lähtuda, kuna eelnevalt on öeldud, et kaasamise ulatus otsustatakse kavandatava otsuse mõju järgi.

Osas 4. on lause: "Põhjendatud juhtudel võib konsulteerimise kestust lühendada." Vajaks täpsustamist, kui palju võib lühendada. Kas näiteks 4 nädalalt 2-leω Minimaalne tähtaeg aitaks vältida olukordi, kus kaasamine võib olla taotluslikult jäetud ülilühikeseks.

Osa 6. Lause: "Koondvastus lisatakse otsustatava küsimuse juurde ning edastatakse kõikidele huvirühmadele hiljemalt 30 päeva jooksul konsultatsiooni lõppemisest." Lause on iseenesest väga tore. Eriti, kui huvirühmade all mõeldakse näiteks kõiki osale.ee-s oma arvamust avaldanud isikuid ja mitteformaalsete ühenduste esindajaid. Kui õnnestub praktikas neid kõiki informeerida, siis see oleks tõesti väga hea.

Küsimus nr 2: Kas "Kaasamise hea tava" eelnõust on midagi välja jäänudω Kui jah, siis kuidas peate tarvilikuks teksti täiendadaω
Lisada tuleks seletuskirjas ära mainitud "kaasatute ringi kinnistumist" vältivaid juhiseid. See võib olla nii seletuskirjas nimetatud kohustus tagada huvide tasakaalustatud esindatus, kui ka teadlik ja regulaarne kaasatute koosseisu muutmine, vms.
Erivajadustega gruppe mainides võiks mainida ka erinevate keele- ja kultuurigruppide esindatust (seletuskirjas on mainitud lk 5, kuid kaasamise heas tavas mitte).

Välja on jäänud ka seletuskirjas mainitud tegutsemine pikaajalistes konsultatsioonides. Et oluline mõte pikas konsultatsioonis vahekokkuvõtete tegemise kohta heast tavast välja ei jääks, võiks heas tavas olla sees seletuskirjas olevad kaks lauset (lk 6): "Kui konsultatsioon kestab kauem kui kolm kuud või toimub mitmes etapis, teeb valitsusasutus vajadusel vahekokkuvõtte konsulteerimise käigus saadud tagasisidest ja sellega arvestamisest, muudab vajadusel konsulteerimise kava ning teavitab sellest kõiki kaasatud huvirühmi.
Vahekokkuvõttest lähtuvalt otsustatakse, kas on vaja kasutada täiendavaid konsulteerimise meetodeid, kutsuda osalema eksperte või laiendada huvirühmade ringi."


Detailne vaade Detailne vaade
19.12.2011 | 20:07 | Katri Tammsaar
Miks on vaja hakata kaasamise head tava ümber tegemaω Seni kasutusel olnud tekst on väga hea ja sobib kaasamiskultuuri arendamiseks ka edaspidi. Esimese sammuna võiks valitsus olemasoleva kaasamise hea tava kinnitada kaasamisprotsessi korraldamise põhimõttelise alusena. Kuid sellele lisaks on vaja selget õiguslikku jõudu omavat regulatsiooni, mis sätestaks eelnõude koostamise menetluslikud etapid ja nende sisu. Nagu avalikustatud eelnõu õieti märgib, koosneb kaasamine õigusaktide väljatöötamisel informeerimisest ja konsulteerimisest ning neid kahte kaasamise komponenti on eelnõude väljatöötamisel võimalik ja vajalik erali käsitleda.

Arvestades seda, et kasutusel on eelnõude menetlemise infosüsteem EIS ja sellega seostatud osalusveeb, tuleb konkreetsemalt sätestada ka eelnõude menetlusprotsessi kajastumine infosüsteemides, et tagada õigusloome läbipaistvus. Nõue õigusloome protsessi täpsemalt reguleerida tuleneb ka Riigikogu poolt heaks kiidetud strateegilisest kontseptsioonist „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“, kavandatav kaasamise hea tava remont seda ei asenda.

Seega on konkreetne ettepanek järgmine:
- Esitada valitsusele lähiajal kinnitamiseks kaasamise hea tava seni kasutusel olnud tekst tehes sellesse vajadusel minimaalsed korrektiivid;
- Asuda viivitamatult välja töötama normatiivset dokumenti eelnõude menetlusprotsessi reguleerimiseks ja seostamiseks olemasolevate infosüsteemidega.

Edu soovides,
Liia Hänni
Detailne vaade Detailne vaade
20.12.2011 | 15:59 | Liia Hänni

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale