Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Avalike teenuste korraldamise roheline raamat
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 18.09 2012 kuni (määramata)

Mariko Männa
e-mail: mariko.manna@mkm.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Konsultatsiooni kokkuvõte:

Konsultatsiooni vahekokkuvõttega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis (EIS) aadressil: http://eelnoud.valitsus.ee/main#dt7dkV9T


 


 

Avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu eesmärgiks on: leppida kokku eeldused lihtsa, mittekoormava, arusaadava, läbipaistva, turvalise, tõhusa ja kuluefektiivse avaliku teenuse korraldamiseks riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste poolt.
Avalike teenuste korraldamise rohelises raamatus: • sõnastatakse avalike teenuste mõiste, • koondatakse üldistatult kodanike ja ettevõtjate probleemid avalike teenuste tarbimisel ning riigi ja KOV-ide poolt nende osutamisel, • pakutakse välja võimalikud lahendused probleemidele, • tuuakse välja lahenduste rakendusmeetmed, • sõnastatakse aluspõhimõtted. NB! Avalike teenuste korraldamise rohelises raamatus väljatoodut käsitletakse raamatus sõnastatud avaliku teenuse definitsioonist lähtudes. Küsimused millele oodatakse vastuseid: Kas tõstatatud probleeme tajutakse samasugustena? Kui oluliseks peate tõstatatud probleeme? Kas tõstatatud probleemide loetelu on ammendav? Kas pakutud lahendused on teostatavad? Millised on alternatiivsed lahendused? Kas pakutud meetmed on teostatavad? Millised on täiendavad meetmed? Kas avalike teenuste osutamise aluspõhimõtted on vajalikud ning kas ja millisel tasemel (asutus, ministeeriumi valitsemisala, KOV, riik) peaksid olema need kehtestatud?
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Rohelises raamatus on kirjas käivitatavad projektid. Üks nendest on „Taotluste esitamine lihtsaks!“ Dokumendiliikide ja dokumentide metaandmestiku ühtlustamise alased projektid. (Vt lk 11 elektrooniline infohaldus). X- ja e-vormid, dokumendiliikide andmekirjeldused, metaandmeloendi rakendamine. Vedajad MKM ITAO ja RIA, ajakava: 2012–2014.
Miks valla kodulehel kasutatakse pdf formaadis blankette, mis tuleb enne printida, täita ja siis ise kohale viia? KOV-de taotlusvormid peaks ühtlustama, et iga omavalitsus ei teeks nagu heaks arvab. E-vorm peab olema arvutis täidetav, et saaks digitaalselt allkirjastada.
Detailne vaade Detailne vaade
04.10.2012 | 14:29 | Tiia Võttin
Avalike teenuste kanalid (sh delegeerimine) - on toodud Ühtne füüsiline kontaktpunkt; - lisaks on vaja ka mobiilseid kontaktpunkte (teenusbusse), regulaarseid kindlal trajektooril liikuvaid ja ka tellimise peale vajaduspõhiselt kohale sõitvaid.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 10:44 | Mall Kivisalu
Andmete topelt küsimise keeld (taksonoomia) - vaja on kehtestada topelt andmete küsimise keeld ka erasektori ettevõtetele juhul kui andmed on avaliku sektori poolt avalikult kättesaadavaks tehtud. Näiteks kui aadress muutub õigusakti alusel ja see muudatus on avalikult ADS-i kaudu kättesaadav, siis klient ei pea sellest eraettevõtet teavitama isegi siis mitte kui see on lepingus niimoodi ette nähtud. Klienti ei tohi sundida parandama teenuse pakkuja inotehnoloogilisi puudujääke ei avalikus ega ka era sektori tegevusaladel.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 10:51 | Mall Kivisalu
Ühtne infotelefoni kontaktpunkt - kui inimene ei suuda selgelt rääkida, siis on vaja ka minigit kirjalikku kiirsuhtluskanalit - nt sotsiaalvõrgusitku kaudu vmt. Samuti peaks nii telefoni kui sostsiaalvõrgustiku kanalid võimaldama konverentssuhtlust - mitme kliendi ja mitme teenindaja ühiskõnelusi - see looks hea kogemuspõhise õppe võimaluse teenindajatele ning ühe teenussessiooniga saaks lahendada mitme kliendi probleeme. ühel teenindajal ei tarvitse olla piisav kompetents - kõige lihtsam on kõne sel juhul edasi suunata - kuid konverentslahenduse korral koguneb kogemus ka algse kontaktpunkti pagasisse.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 10:56 | Mall Kivisalu
Isikute koolitamine (ID, tarkvara jne) - koolitusmaterjalid peaks olema kättesaadavad ka videovormis nii arvuti üldõpe, kui ka teenuste tutvustused, nt teha õppeprogramme televisioonis, internetis, cd-del jmt.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:01 | Mall Kivisalu
– osutada erinevate asutuste teenuseid füüsiliselt ühest aadresskohast. - "aadressikoht" on siin ilmselt ekslik mõiste - pigem on mõeldud koha-aadressi või aadressiobjekti (nt hoonet, korterit)?
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:03 | Mall Kivisalu
Avalikud teenused on sageli põimunud erasektori poolt pakutavate teenustega (nt infrastrutuuri ettevõtted, pangad, kindlustusettevõtted, notarid, postiteenuse osutaja jne). Riik peab lähtuma kodaniku huvidest ning tegema avalike teenuste osutamiseks koostööd ka erasektoriga, teenusstandartite kehtestamisel avalikule sektorile ei või erasektori poolt pakutavaid teenuseid unarusse jätta. Erasektor ei või klienti jooksutada ega avaliku sektori poolt kättesaadavaks tehtud andmeid dubleerivalt nõuda isegi siis mitte kui ta on selle nõude lepingusse kirja pannud.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:10 | Mall Kivisalu
Teenuste tarbijate teadlikkuse tõstmine - Lisaks on vaja ruurendada teenuste pakkujate poolt klientide monitoorimise osakaalu. Osade teenuste korral peaks olemasuund pigem sellele et mitte klient ei pea avaldama soovi mingit teenust kasutada vaid teenuse pakkuja pakub sihtrupile teenuse välja. Avalduste kogumine ja menetlemine on riigile mõnel juhul kallim kui teenus ise, samuti on ühiskonnale tervikuna mõne sihtgrupiga ennetav tegelemine odavam kui tagajärgedega tegelemine.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:15 | Mall Kivisalu
Tehtud töö alusel on võimalik kehtestada järgmised avalike teenuste korraldamise aluspõhimõtted - siin on pandud peamised ülesanded asutusele - sama võiks eeldada et osad teenused kujunevad kliendi vajadustest lähtuvalt kompleksteenusteks- sel juhul peaks olema mingi üldvastutaja mitte asutus oma teenuse osast lähtuvalt. Samuti on olemas teenuseid mida pakub mitu asutust - eelkõige KOV-id - siis oleks pigem mõistlik riigi poolt neid teenuseid ühtlustada - valida parimad praktikad ja neid KOV-idel aidata juurutada.
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:18 | Mall Kivisalu
Luua keskne vaade avalike teenuste osutamisel - kodaniku vaade, kanalid, koostöö KOV-idega jm. - dokumendi alguses räägitakse et KOV-id on ka avaliku sektori osa - või tehakse nendega ainult koostööd?
Detailne vaade Detailne vaade
11.10.2012 | 11:20 | Mall Kivisalu
Probleemid on olulised. Arvestades üldistuse tasemega loetelu ammendav.

Lahenduste teostamise osas.
Lahendamised on teostavad (valdavas osas), kui see on terve riigi suund mitte üksiku ministeerimise/asutuse/KOVi tahe ja pingutus. Ühtse füüsilise kontaktpunkti loomine eeldab resursse (investeeringud ruumidesse jne) ja tõenäoliselt pikemat aega teostamiseks (eriti suuremates linnades).
Ühtse infotelefoni loomise kasu on küsitav. Arvestades teemade ülatust lihtsam osta üldinfo teenust sisse tasuliselt infoliinilt, kui riigil ise korraldama hakkata.

Meetmete osas.
Meetmete osas ei selgu kuidas saab reaalselt ATKRR-i ellu viia.
Rakendusmeetmete kirjeldamisel lähtuti põhimõttest - taktika viib strateegiani (üksikud projektid vs strateegiad/tegevuskavad). Loogiline oleks enne leppida kokku eesmärkides (valitsuse, ministeeriumite tasand), koostada tegevuskavad (ministeeriumid, asutused) ja siis alustada tegevustega. Üksikud projektid toetavad üksikuid eesmärke ja annavad kogemusi ning mingil määral loovad ka eeldusi, aga avaliku teenuste süsteemse, plaanilise ja eesmärgipärase käsitluseni nad ei vii.

Aluspõhimõtetest
Aluspõhimõtted peavad hõlmama kõiki tasandeid (riik, valitsus, ministeerium, asutus/KOV).
Hetkel sõnastatud ainult asutuse/KOVi tasandi põhimõtted, ehk paneme asutustele/KOVile kohustusi jättes poliitikate (valitsus) ja õigusloomega (ministeeriumid) tegelevaid struktuure välja.

Veidi üldist:

– segadus terminoloogiaga (Teeninduspunkt, teeninduskoht, teenidusbüroosid
Teenuse tarbija on kodanik ja ettevõtja, lõpus isik. Õigem oleks eraisik näiteks. Kodanik on kitsam termin. Kasutajasõbralikkus ja kasutajamugavus – üks ja sama?)

- ATKRR-i eesmärgist
Hetkel tekstis- ATKRR-i eesmärk on leppida kokku eeldused lihtsa, mittekoormava, arusaadava, läbipaistva, turvalise, tõhusa ja kuluefektiivse avaliku teenuse korraldamiseks riigi ja kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) asutuste poolt.
Eeldusi luuakse, lepitakse kokku põhimõtetes, ühtsetes alustes jne.

- sisukord
Raamatu sisukorra konseptsioon võib olla järgmine:
Probleem(id) - Teooria + eeldused lahendamiseks Lahendused + rakendamine.
Praegune struktuur tundub puudulik, kuna pole selge tekkinud probleemide lahenduste tegelik ehk reaalne rakendamine. Lisaks võib öelda, et sisukorras esitatud pealkirjade nimetused on liiga pikad, mis raskendab lugemist.


Jevgeni Basjul
teeninduskeskuse peaspetsialist
kodakondsus- ja migratsiooniosakond
Politsei- ja Piirivalveamet

Detailne vaade Detailne vaade
16.10.2012 | 16:00 | Jevgeni Basjul

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale