Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Energiamajanduse arengukava aastani 2030
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 03.06 2013 kuni 14.06 2013

Mariko Männa
e-mail: mariko.manna@mkm.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Avaliku arutelu algatamine „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku osas

Uus energiamajanduse arengukava hakkab asendama järgmisi hetkel kehtivaid arengukavu: Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018; Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013 ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013 ning määrab lähtekohad arengukavadele, mida tuleb Euroopa Liidu õigusest tulenevalt esitada Euroopa Komisjonile: taastuvenergia tegevuskava taastuvenergia direktiivi 2009/28/EÜ alusel; energiasäästu tegevuskava ja hoonete renoveerimise kava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel. Energiamajanduse arengukava hakkab lisaks hõlmama ka soojusmajandust, kütusemajandust, transpordisektori energiatarbimist ja elamumajandust.

Valdkondade koondamise eesmärgiks on vähendada erinevate energiamajandust reguleerivate valdkondlike arengudokumentide hulka ning koondada energiamajanduse terviklik planeerimine ühe arengukava alla. Sellega saavutatakse energeetika eri sektorite parem sidusus ning vähendatakse administratiivset koormust erinevate arengudokumentide uuendamisel.

Arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikud arengusuunad aastani 2030 koos perspektiiviga kuni aastani 2050. Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt konkurentsivõimelisim.

Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on kavandatud:

1. Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojusmajanduses, transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises

2. Majanduse energiamahukuse vähendamine (konkurentsivõimet kahjustamata) ja energiasäästu suurendamine

3. Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu

Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:

• Valdkondlikud probleemid

Kas kaardistatud valdkondlikud probleemid on ammendavad? Kui mitte, siis milliseid probleeme/ teemasid (ning millises vormis – analüüs, arutelu vms) tuleks täiendavalt/detailsemalt käsitleda?

• Arengukava eesmärgid

Kas arengukava koostamise eesmärk ja kavandatud strateegilised eesmärgid on selged, piisavalt ambitsioonikad, ent samas fokuseeritud? Kas eesmärkide saavutamine võimaldab tõsta Eesti üldist konkurentsivõimet ja inimeste heaolu?

• Arengukava koostamise protsess

Millised on teie ettepanekud arengukava koostamise ja partnerite kaasamise osas?

Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame 14. juuniks 2013. Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Timo Tatariga (timo.tatar@mkm.ee; tel 625 6488).

Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu sisend ENMAK 2030 koostamise ettepaneku avaliku konsultatsiooni etappi 03.06-14.06.2013.

14.06.2013

Teeme käesolevaga ettepaneku kaasata Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ENMAK 2030 koostamise protsessi.

Sealhulgas soovime käimasoleva avaliku konsultatsiooni käigus tuua välja alljärgneva:

Valdkondlikud probleemid.
• Elamumajanduse valdkonnas tuleb 4-nda probleemina välja tuua see, et lisaks hoonete kasutusfaasi energiakulukuse küsimustele on vajalik hoonete ehitamisel kasutatud materjalide keskkonnamõju ja energiamahukuse arvessevõtmine. Arvesse tuleb hakata võtma kasutatavate materjalide taastuvuse aspekti. Taastuvate materjalide (nagu näiteks puit) kasutamisel on keskkonnamõju ning energiamahukus väiksemad kui taastumatute ressursside kasutamisel. Energiatõhususe aspektist on otstarbekam kasutada võimalikult palju taastuvaid materjale, mis vähendab ehiusmaterjalide ja ehitamise süsiniku jalajälge.

• Transpordisektori energiatarbimise ja kütusemajanduse valdkonnas on tarvis ära märkida see, et fossiilsete kütuste tarbimise ja CO2 heite vähendamiseks transpordil on oluline kasutada transpordivahendeid efektiivselt. Majandusarengule väga olulises veotranspordi sektoris tuleb kulutada ühe kaubaühiku teisaldamiseks võimalikult vähe energiat. Tuleb seada eesmärgiks tõsta vedude efektiivsust ja viia kütusekulu tonnkilomeetri kohta miinimumini, kasutades uudseid suuremaid ja efektiivsemaid veovahendeid.

• Soojusmajanduse valdkonnas tuleb välja tuua vajadus vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ning arendada taastuvressursil põhinevate kütuste kasutamist.

Lugupidamisega,

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Ott Otsmann
tegevjuht
Detailne vaade Detailne vaade
14.06.2013 | 19:32 | Ott Otsmann

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale