Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Lastekaitseseadus
  Sotsiaalministeerium
kestvus: 30.12 2013 kuni 21.01 2014

Aili Petti
e-mail: aili.petti@sm.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Lastekaitseseadus kehtestatakse ühiskonnas last väärtustava ja lapse arengut soodustava käitumise ning elulaadi kujundamiseks, last toetava keskkonna loomiseks, lapse huvide esikohale seadmiseks, lapse elukvaliteedi parendamiseks ja lapse igakülgse arengu toetamiseks, tervist ja heaolu ohustavates tingimustes viibivale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamiseks ning kooskõlas LÕKi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning teiste asjakohaste õigusaktidega.
Seaduse väljatöötamise eesmärgiks lapse heaolu tagamisel ja lapse õiguste kaitsel on: (1) lapse huvide kaitse parimal moel; (2) riikliku lastekaitse korralduse välja arendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine; (3) kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine.
Uue lastekaitse seaduse regulatsiooni kehtestamisel keskendutakse laste õiguste tagamise ja järelevalve tulemuslikkuse parandamisele erinevatel haldustasanditel (riik ja kohalik omavalitsus) ning koostöö edendamisele lastega tegelevate valdkondade vahel (hoolekanne, tervishoid, õiguskaitse, haridus). Oluline on, et uue seadusega on lapse õigused tagatud selliselt, et lapsi koheldakse võrdselt ning lapse heaolu ja arengu kindlustamiseks luuakse soodne kasvukeskkond. Võttes arvesse, et lapse heaolu tagamisega seotud probleemid on laiaulatuslikud ega piirdu ainult hoolekande valdkonnaga, vaid laienevad ka teistesse lastega tegelevatesse valdkondadesse ning kehtiv lastekaitse seadus üldseadusena on liialt üldsõnaline ega sisalda piisavalt häid rakenduslikke sätteid, mis aitaksid lapse heaolu tagamise üldpõhimõtteid horisontaalselt laiendada erinevatesse valdkondadesse, tuleb õigusruumi kaasajastada ja kehtestada terviktekstina uus lastekaitset käsitav raamseadus. Peamised eesmärgid, millest lähtudes on ettevalmistatud käesolev seaduse eelnõu, on järgmised: (a) lapse õiguste kaitse ja heaolu tagamise põhimõtete sätestamine ning nende põhimõtete elluviimiseks selgete kohustuste, vastutusala ja järelevalve kirjeldamine. Oluliselt täpsustatakse abivajavast lapsest teavitamise ja teavitusega edasi tegelemise menetlust, tagamaks, et iga juhtum saaks kiireima ja adekvaatseima lahenduse; (b) keskse riikliku lastekaitse rakendusüksuse loomine, mille ülesandeks on lapse heaolu tagamiseks koordineerida koostööd riigi ja kohalike omavalitsuste vahel, samuti lastekaitsealast koostööd eri valdkondade (haridus, hoolekanne, tervishoid, õigus- ja korrakaitse) vahel. Eelnõuga sätestatakse riikliku rakendusasutuse ülesandeks korraldada ennetavat, tõenduspõhist ja valdkondadeülest lähenemist lastekaitses; (c) riigi toe loomine kohalike omavalitsustele selleks, et tõsta kohaliku tasandi lastekaitsetöö kvaliteeti. Selleks sätestatakse eelnõuga riikliku lastekaitse rakendusüksuse kohustus vajadusel toetada kohalikke omavalitsusi laste ja peredega seotud juhtumite lahendamisel ning samuti luuakse riiklik lastekaitsetöötajate täienduskoolituse süsteem ja toetatakse ka nende töönõustamist.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Tere!

Mõned ettepanekud ja mõtted antud seaduse eelnõu osas Eesti Noorteühenduste Liidult.

Ettepanekud
1) Lastekaitse nõukogu koosseisu arvata ka lasteombutsman või tema esindaja.
2) Lisada § 19 punkt, mis viitaks ka sellele, et lapse kasvatamine ja õpetamine ei või olla seotud kehalise või vaimse vägivallaga, olla ideoloogiliselt ühekülgne ega õhutada vaenu ja vägivalda.

Mõtted
3) § 3lg 1 on kirjas - "Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning nende ametiisikutele, avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele ning füüsilistele isikutele, kes oma tegevuses puutuvad kokku laste ja lastekaitsega."
Tekkis küsimus, kas seadus kehtib tõesti ainult neile kes puutuvad kokku laste JA lastekaitsega, mitte laste VÕI lastekaitsega?

Tunnustame § 19, mis nüüd muu hulgas selgesõnaliselt keelustab lapse kehalise karistamise.

Liisa Lillemets
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimeesDetailne vaade Detailne vaade
21.01.2014 | 15:36 | Liisa Lillemets
Läbivalt on kasutatud seaduses võrdselt termineid lapse vanem, eestkostja ja last kasvatav isik.
§ 31 kohaselt on lasteasutuses viibival lapsel õigus kontaktivõtuks oma vanema ja eestkostjaga, kuid välja on jäänud õigus pöörduda teda kasvatava isiku poole.

Teen ettepaneku paluda neil lisada seadusesse ka see õigus alljärgnevalt:
§ 31. Lasteasutuses viibiva lapse arvamuse ja kaebuse esitamise õigus
(1) Lasteasutuses viibival lapsel on õigus sõltumatuks kontaktivõtuks oma vanema, eestkostja, teda kasvatava isiku, rahvastikuregistrisse kantud lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja õiguskantsleriga ning õigus esitada lasteasutuse tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi.

Lugupidamisega
Helen Talalaev
Detailne vaade Detailne vaade
21.01.2014 | 15:38 | Helen Talalaev

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale