Teisipäev, 3. august 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon
  Riigikantselei
kestvus: 09.05 2014 kuni 27.05 2014

Ilona Kään
e-mail: ilona.kaan@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on hetkeseisuga 63 riiki hõlmav rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mille kohaselt võimu teostatakse ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus AVP-ga 2012. aastal ning valmistub alates k.a aprillist uueks tegevusperioodiks. Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2014-2016 prioriteedid on kaasamise parandamine poliitikakujundamises, eelarve läbipaistvuse suurendamine ning avalike teenuste arendamine. Prioriteedid kiitis 17. aprillil heaks Riigikantselei kokkukutsutud ministeeriumide kantsleritest ning era- ja kolmanda sektori partneritest koosnev ümarlaud (vt koosseisu).
Ootame AVP tegevuskava 2014-2016 projektile kommentaare vabaühendustelt, ärisektori esindajatelt, omavalitsusliitudelt, valitsusasutustelt ning teistelt huvilistelt. Erilist tähelepanu soovitame pöörata konkreetsetele tegevustele, mille kaudu kavatseb avalik sektor koostöös valitsusväliste partneritega riigivalitsemist avatumaks muuta. Kas need tegevused vastavad tegelikele vajadustele? Kas midagi olulist on puudu? Kas mingi tegevuse saab koostöös valitsusväliste partneritega teha ja kas olete valmis oma organisatsiooniga sellele kaasa aitama? Kommentaare ja täiendusettepanekuid tegevuskavale ootame 26. maini 2014. Avaliku konsultatsiooni ajal laekunud kommentaaridele ja ettepanekutele anname jooksvalt ja e-posti teel tagasisidet ning avaldame konsultatsiooni lõppedes mai lõpus koondülevaate ettepanekutest ja nende arvesse- või mittearvesse võtmisest, viimasest koos põhjendustega. Pärast avalikku konsultatsiooni paneme Riigikantseleis kokku tegevuskava eelnõu, mille kiidab lõplikult heaks mai lõpus kogunev ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite ümarlaud ning esitab selle valitsusele. Kui valitsus kiidab tegevuskava heaks, avaldab Riigikantselei selle juuni keskpaigas AVP rahvusvahelisel kodulehel opengovpartnership.org. Tegevuskava elluviimise periood algab 1. juulil 2014. Tegevuskava koostamise ajakava on üleval siin. Tegevuskava elluviimise eest vastutavad Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium ja Justiitsministeerium. AVP tegevuskavaga seotud küsimustes on kontaktisik Juhani Lemmik, e-post juhani.lemmik@riigikantselei.ee, tel 693 5627.
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Link eelnõule:
Järgnev viit avab konsulteeritava eelnõu Eelnõude infosüsteemis
Arvamisavaldused:
Ettepanek Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava täiendamiseks

Esitame tegevuskava 1. prioriteetsesse valdkonda „Kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid“ järgmise ettepaneku:

Luua valitsusväline internetipõhine arutelukeskkond võimaldamaks kodanikel algatada, arutada, kavandada ning seejärel esitada digitaalselt allkirjastatuna riigi- ja kohaliku võimu asutustele kollektiivseid märgukirju.
Olukord: Eestis on mitmeid, suurema või väiksema kasutajaaktiivsusega avaliku võimu ja vabaühenduste hallatavaid internetipõhiseid keskkondi, mille vahendusel saavad kodanikud põhimõtteliselt kaasa rääkida poliitilistes otsustusprotsessides (osale.ee; EIS; petitsioon.ee; rahvakogu.ee jne). Seniste, mõnevõrra killustatud ja erineva fookusega veebikeskkondade kõrvale tuleks seniseid kogemusi analüüsides ja arvestades luua uus integreeritud valitsusväline keskkond, kus kodanikud saavad omal initsiatiivil algatada, arutada ja kavandada kollektiivseid ettepanekuid esitamiseks riigi- ja kohaliku võimu asutustele ning korraldada sealsamas turvalist ja seaduspäraselt e-allkirjade ja e-häälte kogumist.

Selgitus: Riigikogu võttis 2014. aasta märtsis vastu seaduse (518 SE), mille järgi on kodanikel võimalik esitada parlamendile arutamiseks kollektiivseid märgukirju ettepanekuga, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korralda.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §32 annab ühele protsendile omavalitsuse territooriumil elavale alalisele elanikule õiguse algatada ja esitada kohaliku võimu asutusele õigusakte menetlemiseks vastavalt kehtivale korrale.

Loodav keskkond sobib ka suurema mastaabiga ühiskondlikult oluliste küsimuste aruteluks (näiteks, Euroopa Liidu tulevikku puudutav) ning nõuandvate rahvaküsitluste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks konkreetses omavalitsuses või kogu riigis.

Keskkonna loomine toimuks vabaühenduste poolt koostöös algatust toetavate riigiasutustega. Ettepaneku elluviimine võimaldaks kodanikel infoühiskonna tingimustes realiseerida oma põhiseaduslikku õigust pöörduda ettepanekutega võimu teostavate asutuste poole ja saada tagasisidet vastavalt seadustes ette nähtud korrale ning avatud valitsemise põhimõtetele.

Ettepanek oli arutlusel 23. mail vabaühenduste liidu EMSL korraldatud kaasamise kevadkooli e-ühisloome töörühmas. Seda toetavad töörühmas osalenud Emil Rutniku, Mariliis Randmer, Priit Ennet, Henry Timberg, Reelika Päädam, Tõnu Taal, Terje Schmidt, Allar Viik, Silver Ool, Mari Öö Sarv, Kadri Linnas, Helen Ennok, Krista Mulenok, Helena Veldre, Elvi Nassar, Kadi Randalainen ja Liia Hänni.

24. mail 2014

Detailne vaade Detailne vaade
24.05.2014 | 14:47 | Liia Hänni

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale