Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon
  Riigikantselei
kestvus: 09.05 2014 kuni 27.05 2014

Ilona Kään
e-mail: ilona.kaan@riigikantselei.ee
telefon -
Skype: -
Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on hetkeseisuga 63 riiki hõlmav rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mille kohaselt võimu teostatakse ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus AVP-ga 2012. aastal ning valmistub alates k.a aprillist uueks tegevusperioodiks. Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2014-2016 prioriteedid on kaasamise parandamine poliitikakujundamises, eelarve läbipaistvuse suurendamine ning avalike teenuste arendamine. Prioriteedid kiitis 17. aprillil heaks Riigikantselei kokkukutsutud ministeeriumide kantsleritest ning era- ja kolmanda sektori partneritest koosnev ümarlaud (vt koosseisu).
Ootame AVP tegevuskava 2014-2016 projektile kommentaare vabaühendustelt, ärisektori esindajatelt, omavalitsusliitudelt, valitsusasutustelt ning teistelt huvilistelt. Erilist tähelepanu soovitame pöörata konkreetsetele tegevustele, mille kaudu kavatseb avalik sektor koostöös valitsusväliste partneritega riigivalitsemist avatumaks muuta. Kas need tegevused vastavad tegelikele vajadustele? Kas midagi olulist on puudu? Kas mingi tegevuse saab koostöös valitsusväliste partneritega teha ja kas olete valmis oma organisatsiooniga sellele kaasa aitama?          
Kommentaare ja täiendusettepanekuid tegevuskavale ootame 26. maini 2014. Avaliku konsultatsiooni ajal laekunud kommentaaridele ja ettepanekutele anname jooksvalt ja e-posti teel  tagasisidet ning avaldame konsultatsiooni lõppedes mai lõpus koondülevaate ettepanekutest ja nende arvesse- või mittearvesse võtmisest, viimasest koos põhjendustega. 
Pärast avalikku konsultatsiooni paneme Riigikantseleis kokku tegevuskava eelnõu, mille kiidab lõplikult heaks mai lõpus kogunev ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite ümarlaud ning esitab selle valitsusele. Kui valitsus kiidab tegevuskava heaks, avaldab Riigikantselei selle juuni keskpaigas AVP rahvusvahelisel kodulehel opengovpartnership.org. Tegevuskava elluviimise periood algab 1. juulil 2014. Tegevuskava koostamise ajakava on üleval siin.
Tegevuskava elluviimise eest vastutavad Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium ja Justiitsministeerium. 
AVP tegevuskavaga seotud küsimustes on kontaktisik Juhani Lemmik, e-post juhani.lemmik@riigikantselei.ee, tel 693 5627.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6e8070fb-6f9f-48f6-b86e-c22723ad267e?activity=1

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta