"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Siseministeerium
kestvus: 10.12 2014 kuni 23.12 2014

Zanna Arhipova
e-mail: zanna.arhipova@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -
Vabariigi Valitsuse otsuse „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 heakskiitmine“
eelnõu
„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ (edaspidi ka arengukava) on ette valmistatud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. aasta korralduse nr 286 „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ alusel.
„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ ning „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015“ tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ osaliselt kattev arengudokument. „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on uus arengukava, mis on koostatud siseturvalisuse valdkonna senisest integreeritumaks juhtimiseks. Arengukava võimaldab viia süsteemselt ja koordineeritult ellu Riigikogu vastu võetud alusdokumentides „Eesti julgeolekupoliitika alused“, „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ ja „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ (edaspidi alusdokumendid) sõnastatud siseturvalisuse arengusuundi.
Arengukavas on kindlaks määratud siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, mis on turvalise elukeskkonna loomise ja säilitamise aluseks. Arengukava ülesanne on aidata planeerida ministeeriumide valitsemisalade siseturvalisuse valdkonna ressursse Vabariigi Valitsuse tasandil ning saavutades tegevuse suurem mõjusus.
Arengukava eesmärgi ja alaeesmärkide saavutamiseks koostatakse programmid, mille kaudu arengukava ellu viiakse. Eeldatavalt 2015. aasta aprillis kinnitab üks või mitu ministrit programmid, programmi elluviimisel on ministeeriumide valitsemisala asutustel keskne roll.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a191ac35-55d5-4767-a94e-f13ebfded6a5?activity=2

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta