Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
kestvus: 10.12 2018 kuni 06.02 2019

Marju Loonurme
e-mail: info@mkm.ee
telefon -
Skype: -
Teatis „Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“ (REKK 2030) annab ülevaate Eesti plaanidest kliimamuutuste leevendamiseks ja energiamajanduses aastani 2030. Teatise esitamise kohustus tuleneb peatselt Euroopa Liidu Teatajas avaldataval energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määrusel. REKK 2030 eelnõu tuleb Euroopa Komisjonile esitada hiljemalt 31.12.2018. Lõplik REKK 2030 dokument esitatakse Euroopa Komisjonile 31.12.2019. Dokument põhineb riigi pikaajalist energia energeetika- ja kliimavaldkonda käsitlevatel arengudokumentidel (eelkõige „Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ ja „Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030“). REKK 2030 annab ülevaate riigi eesmärkidest ning tegevustest nende eesmärkide saavutamiseks järgmistes valdkondades: CO2-heite vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtt, energiatõhusus, energiajulgeolek, energia siseturg, teadusuuringud, innovatsioon kliima- ja energiavaldkonnas.
Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi poolt ette valmistatud REKK 2030 eelnõud laiemale üldsusele ja saada tagasisidet eelnõu kohta.
Esialgseid arvamusi REKK 2030 eelnõu kohta ootame hiljemalt N 20.12.2018. Samuti võite jagada enda kommentaare REKK 2030 koostamise muude aspektide kohta (REKK 2030 koostamise protsess, taustamaterjalid/taustaanalüüsid jms). Detailsemaid kommentaare võib eelnõu kohta võib saata kuni K 06.02.2019.
Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Madis Laaniste (energeetikat käsitlevad küsimused; madis.laaniste@mkm.ee; tel 6256497) või Kati-Liis Kensap (kliima- ja muud keskkonnaga seotud küsimused; kati-liis.kensap@envir.ee; tel 6262831).

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80cc82db-711d-481b-8b4f-82af433e3ee9?activity=1

 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta