Laupäev, 15. mai 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Planeerimisseadus
  Siseministeerium
kestvus: 15.07 2008 kuni 15.08 2008

Siim Männik
e-mail: siim.mannik@siseministeerium.ee
telefon -
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seadusemuudatuse olulisim eesmärk on tagada parem kaasatus planeerimisprotsessi. Muudatuse tulemusel hakatakse muuhulgas inimesi personaalselt teavitama nende naabrusse kavandatavatest planeeringutest.

 
Eelnõuga kavandatakse kehtivas planeerimisseaduses sisalduvate põhimõtete süvendamine, mis on vajalik, et:

- tagada inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi; 
- kehtestada detailplaneeringu rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega ning juhtudel kui linna või valla ruumilise arengu põhimõtted ja üldised huvid ei ole üldplaneeringuga määratletud;
- tagada puudutatud isiku kaasamine detailplaneeringu koostamisse ja parem võimalus oma õiguste kaitsmiseks;
- laiendada elektroonilisel teel suhtlemist ja informeerimist planeeringute koostamise käigus;
- tagada toimiv olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku mehhanism ka sellisel juhul, kui objekt jääb mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
- tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku osalemine planeeringu elluviimisel, sh teede ja tehnovõrkude väljaehitamisel;
- sätestada väljaantud ehitusloa kehtivuse peatamise kohustus või ehitusloa väljaandmise keeld selle aluseks oleva detailplaneeringu seadusekohasuse üle vaidlemise ajaks kohtus või maavanema ees.

Eelnõu tekst ja seletuskiri e-õiguses

Arvamisavaldused:
Parema avalikustamise seisukohalt oleks mõttekas sõnastada nõue, mille järgi detailplaneeringu algatamise taotleja peaks oma taotluses selgesõnaliselt ja üksikasjaliselt teatama, miks ta planeeringut soovib, st. mida ta tahab oma maatükil teha, mis on selle oodatav tulemus ja mis muutub (à la "soovib lammutada senise kauplusehoone aadressil .... ning selle asemele rajada uue kaubanduskeskuse ja hotelli")

Võiks olla ka nõue, et taotleja saab dokumentides olla eraisik ainult juhul, kui ta ei esinda juriidilist isikut. Kui planeeringu dokumentides on taotlejaks märgitud üksnes isiku nimi (mitte aga firma, mida ta esindab), siis see ei aita avalikustamisele kaasa, kuna nii võib asjasse mittepühendatud inimesele jääda arusaamatuks, kes ja milleks planeeringut vajab.

Teretulnud on säte, et "Detailplaneeringu avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks muutmiseks esitatakse planeeringu lisana vähemalt üks planeeringu lahenduste illustratsioon, mis peab andma ruumilise ettekujutuse sellest, kuidas kavandatav keskkond ja hoonestus hakkavad peale planeeringu elluviimist välja nägema".

Võib-olla tuleks lisaks eraldi sätestada kohustus, et planeeringu skeemid peavad olema esitatud ka "populaarses vormis", st sellisel kujul, et neid oleks võimalik tavainimesele arusaadavalt ning originaalist olulisemalt väiksemates mõõtmetes esitleda trükimeedias. Põhjus on selles, et tavaliselt on skeemid esitatud ehitusjoonistena, kus jooned on nii peened ja tekst nii väike, et ajalehes trükituna ning ka arvutiekraanile mahutatuna on neid võimatu üldse näha. Nn esitlusversioonide tegemine omavalitsustes eeldaks mahukuse tõttu infograafikaspetsialistide palkamist sarnaselt nt ajalehetoimetustega, aga neid omavalitsusi, kes seda suudiaksid, pole Eestis vist kuigi palju.

Kõigi planeeringumaterjalide esitamise kohta tuleks sätestada nõue, et need esitataks elektroonsel kujul (või elektroonsel ja väljatrüki kujul), kusjuures kõigil graafilistel lisadel peavad olema üldlevinud tarkvaraga loetavad versioonid (pdf, jpg, png formaat) ning omavalitsusel peaks olema õigus täiendavalt sätestada elektroonselt esitamise konkreetne viis (CD/DVD, FTP, veebikeskkond, link koostaja veebilehele jne).

Veebilehel avalikustamise nõuet tuleks sealjuures täpsustada nii, et kõik omavalitsusele esitatavad planeeringumaterjalid peavad olema nähtaval asutuse avalikus dokumendiregistris alates nende esitamisest (st. enne, kui neid vaadatakse läbi linna- või vallavalitsuse istungil) ning need materjalid ja nende kohta langetatud otsused omavahel seostatud. Ilmselt üsna sage on praktika, kus piirdutakse registrikannetega, mis ei anna sisu kohta mingit informatsiooni. Samas võimaldavad dokumendihaldussüsteemid lisada registrikannete juurde rohkem kui ühe faili ning kandeid omavahel seostada. Võimalik, et tehnilise oskuste piiratuse tõttu ei ole osatud seda võimalust kasutada, vastav kohustus tõenäoliselt ärgitaks ametnikke enda oskusi täiendama.
Detailne vaade Detailne vaade
29.07.2008 | 12:02 | Jaanus Nurmoja

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale