Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Asutus: MTÜ Mondo
Avaldatud: 15.06.2015 20:14

Jaanus Vć„lja
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Riigihangete seadus
MTÜ Mondo tegeleb vastutustundliku ja eetilise tarbimise edendamisega.

MTÜ Mondo on seisukohal, et uus riigihanke seadus peab looma Eestis soodsa seadusraamistik kestliku, vastutustundliku ja eetilise majanduse arenguks.

MTÜ Mondo täiendusettepanekud seaduseelnõule:

1. ETTEPANEK

§ 1. Eesmärk

OLEMAOLEV SÕNASTUS:
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.
(2) Riigihangete planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse ka sotsiaalsete kaalutluste, innovatsiooni rakendamise ning keskkonnasäästlike lahendustega.

SÕNASTUSE MUUTMISE ETTEPANEK:
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas, keskkonnahoidlik, sotsiaalselt vastutustundlik ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.
(2) Riigihangete planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse sotsiaalseid aspekte ja eelistatakse uuenduslikke ning keskkonnasäästlike lahendusi.

Selgitus:
Seaduses peab olema kirjas, et selle seaduse eesmärkideks on muu seas ka avalike rahade kasutamise negatiivse mõju vähendamine nii keskkonnaaspektides, läbi keskkonnahoiu, loodusressurside säästliku kasutamise, kui ka sotsiaalsetes aspektes, läbi inimõiguste tagamise, kogu ostetavate toodete olelusringi ulatuses.


2. ETTEPANEK

§ 3. Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

OLEMAOLEV SÕNASTUS:
Riigihanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
...
5) hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutab riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

SÕNASTUSE MUUTMISE ETTEPANEK::
Riigihanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
...
5) hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutab riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte ning väikseima negatiivse sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju.

Selgitus:
Vaid hinna ja kvaliteedi arvestamine hanketulemustel võrdsete pakkumiste vahel valiku tegemisel ei taga kestlikku arengut, ei toeta arengukoostöö valdkonnas võetud kohustusi ja ei ole kooskõlas poliitikate sidususe põhimõttega.


3. ETTEPANEK

§ 4. Terminid

ETTEPANEK LISADA JÄRGMISED TERMINID:

1) keskkonnaalased kriteeriumid
Selgitus:
Keskkonnaalaste kriteeriumite ja keskkonnanõuete lahtiseletamine seaduses on vajalik selleks, et mõisteid ei kasutataks liiga kitsas tähenduses, nagu näiteks, et kui toode on turule lubatud, siis vastab see ka kehtivaile keskkonnanõuetele, vaid et oleks mõistetav, et peetakse silmas ka energiatõhusust, jäätmetekke vähendamise meetmeid, paakendite kordus- ja taaskasutatavuse võimalusi, ökodisaini jm.

2) sotsiaalsed kriteeriumid
Selgitus:
Sotsiaalsete kriteeriumite ja aspektide lahtiseletamine seaduses on vajalik selleks, et oleks mõistetav sotsiaalse mõju ulatus, mis ei piirdu vaid näiteks ettevõtete töötajate või ettevõtte asukohaga seotud kogukonna sotsiaalse heaoluga, vaid peetakse silmas sotsiaalset aspekti globaalses mõttes ka ostetavate toodete ja teenuste tarneahelas osalejatega seotud inimesi ja kogukondi nii Eestis kui teistes riikides sh arenguriikides.

3) Vastavushindamisasutus on asutust, mis teostab vastavuse hindamist, sealhulgas kalibreerimist, testimist, sertifitseerimist ja kontrolle, mis on akrediteeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008 ( 1 )


4. ETTEPANEK

§ 85. Pakkumuste hindamise kriteeriumide seadmine, lõige (1)

OLEMAOLEV SÕNASTUS:
(1) Hankija sätestab riigihanke alusdokumentides majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamiseks hankelepingu esemega seotud ja reaalset konkurentsi tagavad pakkumuste hindamise kriteeriumid.
SÕNASTUSE MUUTMISE ETTEPANEK:
(1) Hankija sätestab riigihanke alusdokumentides majanduslikult soodsaima ning väikseima negatiivse sotsiaalse ja keskkonnaalase mõjuga pakkumuse väljaselgitamiseks hankelepingu esemega seotud ja reaalset konkurentsi tagavad pakkumuste hindamise kriteeriumid.
Seletus:
Avaliku sektori hangete negatiivse sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju vähendamiseks peab seaduses vastav nõue olema esitatud mitte pelgalt võimalusena, vaid tagama hangetel vastutustundlike pakkumuste eelistamise. Majandusliku soodsuse väljaselgitamisel võtab hankija arvesse eelkõige parima hinna ja kvaliteedi suhet, mis sisaldab endas alati pakkumuse hinna või kulu elementi ja kindlasti ka kvalitatiivseid, keskkonnaalaseid või sotsiaalseid kriteeriume. Avaliku sektori hankijaid tuleks ergutada valima pakkumuste hindamise kriteeriumid, mis võimaldavad neil saada kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid, mis vastavad optimaalsel viisil hankijate vajadustele.


5. ETTEPANEK

§ 86. Olelusringi kulude arvestamine, lõige (1)

OLEMAOLEV SÕNASTUS:
(1) Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija arvesse:
...
2) keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaks määratavaid ja rahaliselt mõõdetavaid kulusid.

SÕNASTUSE MUUTMISE ETTEPANEK:
(1) Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija arvesse:
...
2) sotsiaalsete ja keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaks määratavaid ja rahaliselt mõõdetavaid kulusid.

Selgitus:
Lisaks keskkonnaga seotud välismõjude kuludele peab arvestama ka sotsiaalsete välismõjude kulusid toote või teenuse olelusringi jooksul, kui neid saab rahaliselt hinnata ja kindlaks teha. Nende kulude hulka võivad kuuluda inimestele tekitatud tervisekahjude või kogukonnale tekitatava kahjuliku mõju leevendamisega seotud kulud.

Jaanus Välja
MTÜ Mondo
õiglase kaubanduse valdkonnajuht
fairtrade@fairtrade.ee
www.mondo.org.ee
Arvamusavaldust on loetud 2033 korda
Vastused: Abiinfo
Sellele arvamusavaldusele pole veel vastatud.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale