Esmaspäev, 27. mai 2019
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Arvamusavaldused 
Arvamusavaldus
  Asutus: Arengukoostöö Ümarlaud
Avaldatud: 15.06.2015 23:48

Anna Karolin
Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Seotud konsultatsioon: Riigihangete seadus
Tallinnas 15. juunil 2015
Lp. Merike Pill
Rahandusministeerium
merike.pill@fin.ee

Arvamus riigihangete seaduse eelnõule
Meie arvamus puudutab riigihanke seaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2014/24/EL kokkupuuteid, võttes arvesse poliitika sidususe põhimõtet. Lühidalt kokku võttes: seda kuidas uus riigihangete seadus toetab keskkonnasäästlikku ja sotsiaalselt vastutustundlikku (s t eetilist) kaubandust ja selle eelistamist.

Poliitikate sidusus arengukoostöös (policy coherence in development, http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/policy-coherence/index_en.htm) on rahvusvaheline ja ka Eestile siduv põhimõte, mille kohaselt peavad teised riigi poliitikad toetama arengukoostööd s t võitlust globaalse vaesuse vastu. Et rahvusvaheline kaubandus moodustab arenguriikide majandusest palju suurema osa kui ametlik arenguabi (official development aid), kohustab poliitika sidususe põhimõte jälgima muuhulgas ka, et riigid töötaksid aktiivselt selle nimel, et nii nende kodanike poolt ostetavad kaubad ja teenused kui ka riigiasutuste endi poolt ostetu oleks sotsiaalselt ja keskkondlikult säästlikult toodetud ja ei süvendaks globaalset vaesust. S t et ei oleks kasutatud sunni-, orja- või lapstööjõudu ja tarbitu oleks toodetud, pidades silmas keskkonnasäästlikkuse põhimõtet (ei ole ammendav loetelu, pigem tüüpnäited). Nagu rahvusvaheliste arengu ja inimõiguste organisatsioonide poolt pidevalt välja tuuakse, ei tähenda see mitte ainult formaaljuriidilist keeldu sellistele tootmisprotsessidele, vaid kuna selliseid rikkumisi on rahvusvahelisel turul raske avastada, on efektiivne panna tõestuskoormis ettevõtetele—s t eelistada tooteid, millel on olemas kontrollitud ja sertifitseeritud tootmisprotsess, nt mõni eetilise kaubanduse märgis (Rainforest Alliance, Fair Trade jne). Just riigihangete kui avalikku raha jaotava korralduse kaudu saab õiglase kaubanduse populariseerimiseks näidata head eeskuju.

Leiame, et üldiselt on riigihangete seadus kooskõlas mainitud direktiivi sellealaste sätetega (luba märgiseid hangete tegemisel nõuda, luba võtta hangete hindamiskriteeriumite hulgas arvesse ka olelusringi ja sotsiaalseid põhimõtteid). Selline kord annab eesrindlikumatele hankijatele võimaluse õiglast kaubandust soodustada ja eelistada. Soovime aga paari väljendit täpsustada, meie muudatusettepanekud on lisatud arvamuse lõppu.

Teiseks paneme Rahandusministeeriumile südamele, et poliitika sidususe põhimõtte reaalseks elluviimiseks on vaja ka, et hankijad seda päriselus pidevalt teeksid—on vaja infomaterjale materjale, selgitustööd ja häid näiteid. Selline praktika-- s t riigipoolne veenmistöö—on tavaline paljudes EL riikides, tuntud teema all „Fair trade public procurement practices“. Selle töö ettevõtmine omakorda eeldab sellise kohustuse kandmist strateegilistesse plaanidesse ja ministeeriumi praktilisse töösse. Hea algus oleks näiteks seletuskirjale ka õiglase kaubanduse näite lisamine ja sõnaohtram selgitamine.

Juhime ka teie tähelepanu faktile, et Arengukoostöö Ümarlaud ja meie liikmed ei olnud riigihangete seaduseelnõu väljatöötamise protsessi kaasatud, tehes põhjalike ettepanekute tegemise keeruliseks. Oleme ka ise huvitatud õiglase kaubanduse teema-alase selgitustöö tegemisest, palume ennast edaspidi sarnastes valdkondades kaasata.

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud on kolmekümnest arengukoostööd ja humanitaarabiga tegelevast vabaühendusest koosnev eestkosteorganisatsioon, õiglase kaubanduse teemadega töötab Eestis lähemalt ka MTÜ Mondo. MTÜ Mondo poolt esitatud arvamus ühtib suures plaanis ka meie omaga.

Et õiglasi tooteid saaks võimalikult hõlpsasti hankida, teeme allpool ka mõned täpsemad muudatusettepanekud.


Parimate soovidega,

Anna Karolin,
Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert


Muudatusettepanekud:

1. muudatus:

§ 1. Eesmärk

Olemasolev sõnastus:
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.
(2) Riigihangete planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse ka sotsiaalsete kaalutluste, innovatsiooni rakendamise ning keskkonnasäästlike lahendustega.

Muudatus:
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas, keskkonnahoidlik, sotsiaalselt vastutustundlik ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.
(2) Riigihangete planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse ka sotsiaalsete kaalutluste, innovatsiooni rakendamise ning keskkonnasäästlike lahendustega.

Põhjendus:
Seaduses peab olema kirjas, et selle seaduse eesmärkideks on muuseas ka avalike rahade kasutamise negatiivse mõju vähendamine nii keskkonnaaspektides, läbi keskkonnahoiu, loodusressurside säästliku kasutamise, kui ka sotsiaalsetes aspektes, läbi inimõiguste tagamise kogu ostetavate toodete olelusringi ulatuses. See läheb kokku poliitikate sidususe põhimõttega arengukoostöös.


2. muudatus:

§ 4. Terminid

Lisada järgmised terminid (detailne selgitus kujundada ise):

1) keskkonnaalased kriteeriumid
Põhjendus:
Keskkonnaalaste kriteeriumite ja keskkonnanõuete lahtiseletamine seaduses on vajalik selleks, et mõisteid ei kasutataks liiga kitsas tähenduses, nagu näiteks, et kui toode on turule lubatud, siis vastab see ka kehtivaile keskkonnanõuetele, vaid et oleks mõistetav, et peetakse silmas ka energiatõhusust, jäätmetekke vähendamise meetmeid, paakendite kordus- ja taaskasutatavuse võimalusi, ökodisaini jm.

2) sotsiaalsed kriteeriumid
Põhjendus:
Sotsiaalsete kriteeriumite ja aspektide lahtiseletamine seaduses on vajalik selleks, et oleks mõistetav sotsiaalse mõju ulatus, mis ei piirdu vaid näiteks ettevõtete töötajate või ettevõtte asukohaga seotud kogukonna sotsiaalse heaoluga, vaid peetakse silmas sotsiaalset aspekti globaalses mõttes ka ostetavate toodete ja teenuste tarneahelas osalejatega seotud inimesi ja kogukondi nii Eestis kui teistes riikides sh arenguriikides.

3) Vastavushindamisasutus on asutust, mis teostab vastavuse hindamist, sealhulgas kalibreerimist, testimist, sertifitseerimist ja kontrolle, mis on akrediteeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008 ( 1 )


3. muudatus:

§ 86. Olelusringi kulude arvestamine, lõige (1)

Olemasolev sõnastus:
(1) Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija arvesse:
...
2) keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaks määratavaid ja rahaliselt mõõdetavaid kulusid.

Uus sõnastus:
(1) Olelusringis tekkivate kulude hindamisel võtab hankija arvesse:
...
2) sotsiaalsete ja keskkonnaalaste välismõjudega seonduvaid kindlaks määratavaid ja rahaliselt mõõdetavaid kulusid.

Põhjendus:
Lisaks keskkonnaga seotud välismõjude kuludele peab arvestama ka sotsiaalsete välismõjude kulusid toote või teenuse olelusringi jooksul, kui neid saab rahaliselt hinnata ja kindlaks teha. Nende kulude hulka võivad kuuluda inimestele tekitatud tervisekahjude või kogukonnale tekitatava kahjuliku mõju leevendamisega seotud kulud.

Saadame arvamuse ka e-mailile, et oleks võimalikult mugav
Arvamusavaldust on loetud 2001 korda
Vastused: Abiinfo
Sellele arvamusavaldusele pole veel vastatud.

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale