Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 10.08.2015 20:38

Andres Laiapea
Seotud konsultatsioon: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019

MTÜ Radikaaldemokraadid arvamus raamdokumendi "Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019" eelnõu kohta

MTÜ Radikaaldemokraadid leiab, et Eesti Euroopa Liidu poliitika võiks jääda demokraatia leviku toetamisel vähemalt senisele tasemele ning toetada selgete mõõdikute loomist selles osas, mis puudutab demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimist Euroopa Liidu sees. Konkreetsed soovitused:

1. Hetkel kehtiva raamdokumendi kohaselt tuleks Eestil, mis omab märkimisväärset kogemust e-demokraatia arendamisel, seista Euroopa Liidus selle eest, et ühine välis- ja julgeolekupoliitika oleks muu hulgas suunatud infotehnoloogia lahenduste kasutamisele demokraatia arendamiseks ja põhiõiguste tagamiseks vastavates sihtriikides.

Konsulteeritavas eelnõus on sellest punktist loobutud.

Leiame, et sellest ülesandest loobumise võiks tühistada.

2. Hetkel kehtiva raamdokumendi kohaselt on ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas Euroopa Liidu ees seisev peamine ülesanne liidu rahvusvahelise mõjuvõimu hoidmine ja suurendamine, et aidata kaasa julgeoleku, stabiilsuse ja heaolu kasvule Euroopa naabruses ja kogu maailmas ning toetada inimõiguste ja demokraatia levikut.

Konsulteeritava eelnõu kohaselt on Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk ühiste väärtuste ja julgeoleku edendamine eelkõige vahetus naabruses aga ka maailmas laiemalt. Selles tegevuses lähtub EL rahvusvahelisest õigusest ning demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse põhimõtetest.

Leiame, et demokraatia põhimõtetest lähtumine võiks olla mitte üksnes ühise välis- ja julgeolekupoliitika aluseks, vaid demokraatia leviku toetamine võiks jääda ka selle üheks eesmärgiks.

3. Hetkel kehtiva raamdokumendi kohaselt on Eesti jaoks naabruspoliitika osas oluline, et Euroopa Liidu naabruses rakendataks demokraatlikke väärtusi, põhimõtteid ja reegleid.

Konsulteeritav eelnõu näeb ette, et Eesti toetab idapartnerluse sihtriikides ellu viidavaid reforme, muuhulgas selliseid, mis "soodustavad demokraatia arengut".

Leiame, et demokraatia olulisust võiks selles osas rõhutada eraldi ja eriti tugevalt, nagu seda on tehtud praegu kehtivas raamdokumendis.

4. Hetkel kehtiva raamdokumendi kohaselt peab Eesti demokratiseerumise ja reformiprotsessi Euroopa Liidu lõunanaabruses ja Lähis-Ida riikides väga oluliseks. Eraldi on toodud välja, et EL peab olema valmis andma riikidele soovi korral abi valimiste organiseerimisel.

Konsulteeritavas eelnõus piirdutakse tagasihoidlikuma sõnastusega: suhtluses lõunanaabritega lähtub EL universaalsetest väärtustest (demokraatia, õigusriik, inimõigused) ning partnerriigi valmidusest edeneda reformidega.

Leiame, et võiks siiski selgemalt rõhutada, nagu seni, demokratiseerumise ja reformiprotsessi olulisust ning seda, et ka Euroopa Liit peab olema valmis seda toetama.

5. Hetkel kehtiva raamdokumendi kohaselt on Euroopa Liidu arengukoostööpoliitika oluline välis- ja julgeolekupoliitika vahend, mille eesmärk on suurendada heaolu ja stabiilsuse kasvu nii lähiregioonis kui ka kogu maailmas, toetada euroopalike väärtuste, nagu demokraatia ja inimõigused, levikut ja suurendada Euroopa Liidu mõjuvõimu globaalsete protsesside juhtimisel.

Konsulteeritava eelnõu kohaselt on Euroopa Liidu arengukoostööpoliitika suunatud vaesuse vähendamisele ning stabiilsuse ja heaolu kasvule. See toetab inimõiguste ja demokraatia levikut kogu maailmas.

Leiame, et demokraatia leviku toetamine võiks jääda üheks Euroopa Liidu arengukoostööpoliitika selgelt rõhutatud eesmärgiks, mitte saada millekski, mis on üksnes vaesuse vähendamisele ning stabiilsuse ja heaolu kasvule suunatud poliitika tagajärg.

6. Lisaks leiame, et Eesti võiks aidata demokraatia leviku toetamisele kaasa Euroopa Liidu raames toimuvat koostööd täiendava sihtasutuse European Endowment for Democracy tugevama toetamise kaudu.

7. Konsulteeritava eelnõu kohaselt toetab Euroopa Liidu arengut üha olulisem tähelepanu põhiõiguste austamisele ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele, sealhulgas kaasaegsete heade valitsemise ja parema õigusloome tavade ning e-lahenduste juurutamisele.

Sellega seoses leiame, et Eesti võiks asuda tugevalt toetama ideed luua Euroopa Liidu demokraatiaindeks, mis mõõdaks seda, kas liikmesriigid austavad Euroopa Liidu ühiseid väärtusi ja kaitsevad põhiõigusi. Toetust sellise indeksi loomisele on väljendanud näiteks Euroopa Sotsialistide Partei president Sergei Stanišev, kes tahab, et sellest saaks üks 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste peateemadest. Leiame, et Eesti võiks olla üks sellise indeksi loomise eestvedajatest.

Andres Laiapea,
MTÜ Radikaaldemokraadid juhatuse liige
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta