Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 31.08.2015 11:58

Kaja Kallas
Seotud konsultatsioon: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019

Mõned kommentaarid Eesti EL poliitika 2015-2019 raamdokumendi eelnõu kohta.

Enne dokumendi sisu juurde pöördumist tahaks tõstatada küsimuse selle ajastuse kohta. Minu jaoks on arusaamatu, miks kogutakse Euroopa Liidu poliitika kohta arvamusi just augustis, kui on teada, et enamik ELi institutsioonidest on augustis puhkusel ning töö algab uuesti alles Septembris. Kas tegelikult loodetaksegi nii vähem arvamusi koguda? Kui meile on oluline, et see konsultatsioon võtaks arvesse ka nende inimeste arvamust, kes Brüsselis ja mujal ELiga seotud küsimustega igapäevaselt kokku puutuvad, tuleks see läbi viia pärast puhkuste lõppu - kasvõi septembri alguses.

Dokumendi sisu poole pöördudes pean eeskätt tõdema, et ootaksin tunduvalt tugevamaid seisukohti, mis puudutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu Eesistumist 2018. aastal. Eestil on Brüsselis väga tugev digikuvand, kuid see tähendab ühtlasi, et meilt oodatakse nendel teemadel ka väga tugevaid seisukohti. Praegusel kujul toetab raamdokument küll digitaalse valdkonna arendamist üldiselt, kuid ei paista silma konkreetsete lahenduste või ettepanekute paljususega. Ometi oodatakse meilt eelkõige just konkreetseid lahendusi. Raamdokumendis korduvalt mainitud Eu-LISA on üks selline lahendus, mida Euroopale pakkuda võime, kuid sellest üksi ei piisa. Konkreetsemaid seisukohti ja lahendusi ootaks veel näiteks järgmistes dokumendis käsitletud valdkondades:

1. Andmekaitse
Tervitatav on kaitstav põhimõte, et isik on ise oma andmete omanik "ning teatud põhjendatud olukordades peab tal olema võimalik saada oma andmeid ka masinloetaval ja elektroonsel kujul". Kahjuks ei ole siinkohal välja töötatud see, millised need põhjendatud juhud olla võiksid ja kes nende põhjendatuse üle otsustab. Ka on siin kasutamata jäetud võimalus Eesti e-riigi lahendusi tutvustada.

2. Piiriülene toodete ja teenuste müük
Ehkki makse käsitletakse eraldi hilisemas peatükis, oleks siingi hea selgitada, milline on Eesti positsioon küsimuses, kus piiriülese müügi puhul makse makstakse. See on regulatsioonide killustatuse kõrval üks peamisi mureküsimusi piiriüleses kaubanduses ning vääriks seega eraldi väljatoomist.

3. Siseturvalisus
Nagu siinses dokumendis selgub, tuleb siseturvalisuse tagamiseks "pöörata senisest enam tähelepanu piiriüleselt toimivate ja elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamisele," kuid täpsustamata jääb, millised teenused on "elutähtsad". Kindlasti võiks siia alla käia ka küberjulgeoleks, milles Eestil oleks võimalik teistele eeskujuks olla ning kogemusi jagada.

Lisaks võiksime pakkuda lahendusi jagamismajanduse tuludelt maksude kogumiseks, avaliku halduse teenuste digitaliseerimiseks jms. 2018. aasta pakub meile harukordse võimaluse Eesti digitaalset arengut parimast küljest näidata - me peame selle võimaluse ära kasutama.

Kaja Kallas,
Euroopa Parlamendi saadik
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta